Jaarstukken 2018

Inleiding

Inleiding

Hierbij presenteren we u de programmarekening 2018 van de gemeente Medemblik. Met de gekozen presentatievorm maken we de rekening toegankelijker voor onze inwoners.

De jaarrekening is het jaarlijkse verantwoordingsmoment van der gemeente. Daarin staat wat we in 2018 realiseerden en tegen welke kosten. Dit vergelijken we met de doelstellingen uit de begroting 2018. Zo kunt u zien of en in welke mate we het voorgenomen beleid hebben kunnen uitvoeren.

Het positieve rekeningresultaat komt uit op € 92.000,-.    
Ons voorstel is om dit als volgt te bestemmen:
  a. € 231.000,- te onttrekken uit de reserve sociaal domein.
  b. € 323.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.
      Daarmee vergroten we onze weerstandscapaciteit.

Uit deze programmarekening blijkt dat ons huishoudboekje op orde is.

Deze verantwoording wordt besproken in de commissie bestuur en middelen en op 11 juli stelt de Raad deze vast.