Jaarstukken 2018

Overzicht incidentele en baten en lasten en structurele reservemutaties

Overzicht incidentele en baten en lasten en structurele reservemutaties

Hieronder vindt u het overzicht van incidentele baten en lasten van deze jaarrekening.

* € 1.000,-

TV

Toelichting

Lasten

Baten

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

0.4

Aanpassen gebouw gemeentehuis voor verhuur en organisatie

-118

0.4

Kostenverhoging softwareleveranciers afwikkeling discussie oude jaren

-28

0.8

Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren belastingen

-43

0.8

BTW-compensatiefonds oude jaren

52

0.9

Vennootschapsbelasting saldo voorlopige aanslagen 2016, 2017 en 2018

139

Programma 2 Samenleven en ondersteuning

5.2

Harmonisatie sportvelden start- en omstelkosten

-22

5.4

Subsidie Poldermuseum amendement begroting 2018

-30

5.6

Bibliotheek aanvulling budgetsubsidie

-35

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

0.3

Verkoop sportzaal aan het Ganker te Nibbixwoud

137

0.3

Verkoop snippergroen

158

0.5

Dividend Alliander 2018

40

1.1

Veiligheidsregio frictiekosten opgebouwde personeelsrechten

-34

7.3

Eindafrekening HVC 2017 afvalverwerking

108

7.3

Dotatie aan voorziening volgens amendement afvalstoffenheffing

-108

7.4

Capaciteit onderzoek en uitvoering afval en duurzaamheid

-45

7.4

Bijdrage RUD resultaat 2017

42

7.4

Bijdrage RUD extra controles

-100

8.3

Leges omgevingsvergunningen wegens stijgende bouwactiviteiten

741

RESERVES

Algemene reserve

0.10

Invullen taakstelling bezuiniging sportvelden

92

0.10

Basisregistratie grootschalige topografie (niet besteed budget)

-30

0.10

Ondergrondse containers (niet besteed budget)

-34

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

0.10

Bijdrage van reserve kapitaalgoederen voor wegen

-338

0.10

Bijdrage desintegratiekosten privatisering havens

-60

Reserve duurzaam Medemblik

0.10

Fasering

-148

Totaal incidentele baten en lasten

-1.174

1.509

Budgettair neutraal reserves

Programma 1 Dienstverlening en organisatie (reserves)

0.1

Samenwerking

-15

0.2

Verkiezingscampagne

-25

0.2

Blockchain

-10

0.2

Klantgeleidesysteem

-18

0.4

Regionaal informatielandschap

-67

0.4

Ontwikkelen restaurant naar werkcafe

-6

0.4

Ontwikkelen inkoopapp

-15

0.4

Doorontwikkeling Topdesk

-11

0.4

Huisvesting Het Nieuwe Werken

-200

0.4

Organisatie ontwikkeling 2018

-564

0.4

Energie-arm gemeentehuis

-123

0.61

Inhaalslag kwaliteit WOZ-bestanden

-36

Programma 2 Samen leven en ondersteunen (reserves)

5.2

De Zeehoek - onderzoek en voorbereiding

-70

5.2

Taakstelling onderhoud sportvelden

-5

5.3

Financiële afwikkeling GR Muziekschool

-129

5.4

Museabeleid Medemblikker musea

-225

5.6

Subsidie bibliotheek

-25

6.1

Leefbaarheid

-51

7.1

Uitvoering gezondheidsbeleid jongeren

-3

Programma 3 Wonen, werken en recreëren (reserves)

2.1

Openbare verlichting

90

2.1

Bruggen en duikers

77

2.1

Extra krediet Oosteinderweg

53

2.1

Verhoging krediet reconstructie Kerkweg Wognum

87

3.1

Bijdrage Westfrisiaweg

350

3.1

Stimulering lokale economie

-33

3.1

Recreatieve verbindingen

-25

3.1

Centrumvisie

-50

3.1

Uitvoeren ambitiedocument riviercruises

-21

3.1

Toeristisch en centrumcoördinator

-71

3.1

Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie

-18

3.1

Breedband glasvezel realisatie

-90

5.7

Amendement hondenbelasting

-21

7.3

Bijdrage plaatsen ondergrondse afvalcontainers kern Medemblik

-50

7.4

Programma duurzaamheid

-150

8.3

Omgevingswet toevoeging aan bestemmingsreserve

66

8.3

Omgevingswet nieuw beleid

-125

Algemene reserve

0.10

Samenwerking

15

0.10

Verkiezingscampagne

25

0.10

Blockchain

10

0.10

Klantgeleidesysteem

18

0.10

Regionaal informatielandschap

67

0.10

Ontwikkelen restaurant naar werkcafe

6

0.10

Ontwikkelen inkoopapp

15

0.10

Doorontwikkeling Topdesk

11

0.10

Inhaalslag kwaliteit WOZ-bestanden

36

0.10

Taakstelling onderhoud sportvelden

5

0.10

De Zeehoek - onderzoek en voorbereiding

70

0.10

Museabeleid Medemblikker musea

225

0.10

Subsidie bibliotheek

25

0.10

Leefbaarheid

44

0.10

Recreatieve verbindingen

25

0.10

Centrumvisie

50

0.10

Uitvoeren ambitiedocument riviercruises

21

0.10

Toeristisch en centrumcoördinator

71

0.10

Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie

18

0.10

Bijdrage plaatsen ondergrondse afvalcontainers kern Medemblik

50

0.10

Programma duurzaamheid

150

0.10

Omgevingswet

125

0.10

Huisvesting Het Nieuwe Werken

200

0.10

Energie-arm gemeentehuis

123

0.10

Fin. afwikkeling GR Muziekschool

129

0.10

Amendement hondenbelasting

21

0.10

Breedband glasvezel realisatie

90

0.10

Bijdrage Westfrisiaweg

-350

Reserve kapitaalgoederen

0.10

Openbare verlichting

-90

0.10

Bruggen en duikers

-77

Reserve leefbare kernen

0.10

Programma Leefbaarheid

8

Reserve personeel

0.10

Organisatieontwikkeling

564

Reserve stimulering lokale economie

0.10

Stimulering lokale economie

33

Reserve Sociaal Domein

0.10

Uitvoering gezondheidsbeleid jongeren

3

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

0.10

Extra krediet Oosteinderweg

-53

0.10

Verhoging krediet reconstructie Kerkweg Wognum

-87

Reserve uitdiepen kleine kom

0.10

Resultaatbestemming 2017

-80

0.10

Beschikbaar stellen krediet

80

Reserve omgevingswet

0.10

Omgevingswet

-66

Hieronder vindt u het overzicht van structurele reservemutaties van deze jaarrekening.

* € 1.000,-

TV

Toelichting

Lasten

Baten

STORTING RESERVES

Algemene reserve

0.10

Storting onderuitputting BCF

322

Bestemmingsreserve

0.10

Storting in reserve kapitaalgoederen

300

0.10

Storting in reserve sportvelden

93

ONTTREKKINGEN RESERVES

Bestemmingsreserve

0.10

Onttrekking reserve personeel: boventallig personeel

-14

0.10

Onttrekking reserve kapitaalgoederen: onderhoud havens

-101

Onttrekking reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties:

0.10

Exploitatie gemeentelijke accommodaties

-113

0.10

Centrumplan Nibbixwoud

-200

0.10

Exploitatielasten De Bloesem

-186

0.10

Exploitatielasten De Dres

-172

0.10

Kapitaallasten complex Sporting Andijk

-170

0.10

Afschrijvingen groot onderhoud basisonderwijs

-177

Totaal

-1.133

715