Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Hier nemen we u mee in het financiële huishoudboekje 2018 van onze gemeente. Per programma laten we zien hoeveel ons beleid kostte. Deze vergelijken we met de begroting 2018.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2018

Begroting na wijziging 2018

Verschil realisatie begroting na wijziging 2018

Begroting 2018

Baten:

1 Dienstverlening en organisatie

66.216

65.538

678

63.574

2 Samen leven en ondersteuning

10.555

10.683

-128

9.860

3 Wonen, werken en recreëren

19.426

15.162

4.264

13.596

Totaal van de baten

96.197

91.383

4.814

87.030

Lasten:

1 Dienstverlening en organisatie

16.641

16.809

-168

15.599

2 Samen leven en ondersteuning

48.785

48.420

365

46.083

3 Wonen, werken en recreëren

33.173

29.020

4.153

28.594

Totaal van de lasten

98.599

94.249

4.350

90.276

Saldo voor bestemming reserves

-2.402

-2.866

464

-3.246

Onttrekking van reserves

6.841

7.382

-541

3.971

Toevoeging van reserves

4.347

4.516

-169

635

Mutaties reserves

2.494

2.866

-372

3.336

Saldo na bestemming reserves

92

-

92

90

De algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting zijn opgenomen onder programma 1 Dienstverlening en organisatie, zie ook programma 1.