Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december 2018

Bedragen * € 1.000,-

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2018

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

1.011

952

2

Materiële vaste activa

71.108

69.462

Investeringen met een economisch nut

58.884

57.198

Investeringen met een economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven

9.883

9.287

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

2.341

2.977

3

Financiële vaste activa

11.434

10.415

Totaal vaste activa

83.553

80.829

Vlottende activa

4

Voorraden

6.933

6.189

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

11.462

11.790

6

Liquide middelen

671

907

7

Overlopende activa

2.988

2.305

Totaal vlottende activa

22.054

21.191

""

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2018

Vaste passiva

8

Eigen vermogen

55.252

52.850

Algemene reserve

29.185

30.836

Bestemmingsreserves

22.076

19.961

Reserve grondexploitatie

1.961

1.961

Resultaat na bestemmingen

2.030

92

9

Voorzieningen

17.247

18.577

10

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

17.993

15.829

Totaal vaste passiva

90.492

87.256

Vlottende passiva

11

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

7.835

9.281

12

Overlopende passiva

7.280

5.483

Totaal vlottende passiva

15.115

14.764

Gewaarborgde geldleningen

63.299

67.981