Jaarstukken 2018

Vaststelllingsbesluit

Vaststelllingsbesluit

De raad van Medemblik. Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders, besluit op 11 juli 2019:

1.   De jaarrekening 2018 vast te stellen.
2.   Het positieve rekeningresultaat van € 92.000,- als volgt te bestemmen:
  a. € 231.000,- te onttrekken uit de reserve sociaal domein.
     b. € 323.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.