Jaarstukken 2018

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2018

Begroting na wijziging 2018

Verschil realisatie begroting na wijziging 2018

Begroting 2018

Baten

10.555

10.683

-128

9.860

Lasten

48.785

48.420

365

46.083

Saldo voor bestemming reserves

-38.230

-37.737

-493

-36.223

Onttrekking van reserves

-

-

-

-

Toevoeging van reserves

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo na bestemming reserves

-38.230

-37.737

-493

-36.223