Jaarstukken 2018

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2018

Begroting na wijziging 2018

Verschil realisatie begroting na wijziging 2018

Begroting 2018

Baten

19.426

15.162

4.264

13.596

Lasten

33.173

29.020

4.153

28.594

Saldo voor bestemming reserves

-13.747

-13.858

111

-14.998

Onttrekking van reserves

-

-

-

-

Toevoeging van reserves

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo na bestemming reserves

-13.747

-13.858

111

-14.998