Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

Organisatie

Organisatie

We verlengden wederom het generatiepact, nu tot eind 2019. Dit om verdere vergrijzing van de organisatie tegen te gaan, maar ook om de impact van de WNRA hierop te kunnen inschatten. Deze nieuwe Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) gaat 1 januari 2020 in. Wij hebben 24 deelnemers aan het generatiepact.

Ook bleven wij investeren in Young professionals en trainees. Deze investeringen komen de dienstverlening aan onze inwoners ten goede.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de werkelijke loonkosten van het afgelopen jaar:

Bedragen * € 1.000,-

2017

2018

Loonkosten

14.829

16.445

Flexibele schil

1.098

1.118

Totale loonsom

15.927

17.563

Overige inhuur

2.729

1.773

Totaal

18.656

19.336

De verhoging van de personele lasten wordt deels veroorzaakt door nieuwe functies. Deze zijn al door de raad geaccordeerd, zoals de Functionaris gegevensbescherming en de centrale web redactie. Daarnaast waren er extra lasten door de salarisverhoging per 1 januari 2018 op basis van de afgesloten CAO.
Zichtbaar is ook dat binnen het sociaal domein vacatures zijn opengesteld en ingevuld. Dit werk werd de afgelopen jaren door inhuur uitgevoerd. Dit verklaart grotendeels de verlaging van externe inhuur naar loonkosten organisatie.

De gemiddelde leeftijd steeg licht in 2018 van 47,5 naar 47,7 jaar. Onderstaand overzicht laat de leeftijdsopbouw per eind 2018 van de organisatie zien:

De mobiliteit binnen de formatie nam het afgelopen jaar verder toe. De in-, uit- en doorstroom over het afgelopen jaar ziet er als volgt uit:

De instroom en uitstroom is qua leeftijd als volgt opgebouwd:   


Uit deze grafieken blijkt dat de lichte stijging van de gemiddelde leeftijd deels is te verklaren door de hogere uitstroom in de leeftijd 27-35 jaar. En de hogere instroom in de leeftijd 45-55 jaar. Zonder dat we aan leeftijdsdiscriminatie doen zoeken we wel naar mogelijkheden om jongeren aan te trekken en te binden. Het afgelopen jaar hebben 11 jongeren een aanstelling van minimaal 1 jaar gehad.

Het afgelopen jaar hebben we een pilot anoniem solliciteren uitgevoerd. Over de resultaten is de raad via een informatienota geïnformeerd.

In 2017 nam het aantal ziekmeldingen door mentale belasting toe. Hier anticipeerde wij op door workshops en begeleidingstrajecten aan te bieden. Ook huurden we meer in om de werkdruk te verlagen. In 2018 nam het ziekteverzuimpercentage af van 6,3% naar 5,3%. Dit blijkt uit onderstaande grafiek. Ook het aantal medewerkers dat zich niet ziek heeft gemeld (nulverzuim) is afgenomen. We bleven gesprekken voeren met medewerkers die vaker dan 4x per jaar ziek waren. Zo komen we in gesprek over oorzaken van frequent verzuim en kunnen we beter anticiperen op factoren die van invloed zijn op het ziekteverzuim.
Helaas is het landelijk ziekteverzuimpercentage over 2018 nog niet bekend.