Jaarstukken 2018

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2018. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?Wat waren onze plannen?Wat hebben we daarvoor gedaan?
Dienstverlening
Versterken van de relatie tussen inwoners en gemeente.

Onze inwoner waardeert onze dienstverlening positief. Dit meten we continu. We verwijzen u ook naar de beleidsindicatoren van dit programma.

Inwoners waardeerden onze dienstverlening gemiddeld met een 8.

De vraag naar digitale dienstverlening wordt groter. Als gemeente spelen wij daarop in. We bieden 80% van onze producten digitaal aan. Op dit moment is dat 53%. Wanneer digitaal aanbieden niet kan, leggen wij uit waarom niet.

We breidden de digitale dienstverlening uit met 20%. Inmiddels is 73% van onze producten digitaal.

We sluiten aan bij de communicatiebehoefte van onze inwoners. Whatsapp en chat voegen we toe als communicatiekanaal.

Inwoners waren erg blij met de Whatsapp als communicatiekanaal. De chat voegden we ook toe, deze ontwikkelden we verder naar een volwassen communicatiekanaal in de toekomst.

Inwoners vinden dat de gemeente ze serieus neemt.

Klachten bespreken we persoonlijk.

We namen persoonlijk contact op met de indiener van een klacht. Indien nodig volgde een schriftelijke reactie.

We geven duidelijk aan wanneer de inwoner een reactie krijgt.

Per product gaven we zoveel mogelijk aan wanneer we met een reactie kwamen

We vragen nu al standaard digitaal feedback over onze dienstverlening. We starten een proef om ook over andere dienstverleningskanalen feedback te vragen.

Naast deze standaard feedback vragen, vroegen we vier keer per jaar feedback aan WMO-cliënten.

Zie hiervoor.

We gaan naar de inwoners toe om te vragen hoe zij onze dienstverlening ervaren.

We onderzochten de mening van inwoners over de communicatiekanalen van de gemeente. Dit deden we met een enquête en een inwonerspanel. Daarnaast testten we de gebruikersvriendelijkheid van onze website onder bezoekers van het gemeentehuis.

Inwoners vroegen we ook naar hun voorkeur van de openingstijden van de publieksbalies.

Organisatie
Vergroten van de gastvrijheid bij onze kantoorlocatie.

Wij bieden verschillende vormen van ontvangst aan. Gedurende openingstijden is altijd een gastheer/gastvrouw aanwezig. Voor bezoekers die hier geen gebruik van willen maken, maken wij het mogelijk om zelf het bezoek te regelen.

Inwoners konden sneller en gemakkelijker hun weg vinden naar de balies met behulp van een aanmeldzuil. Onze gastheer/gastvrouw begeleidde bezoekers die hulp nodig hadden.

We zijn als gemeente volop in beweging. Daarom werken wij aan ‘Het huis van Medemblik’. Een huis waarin je voor duurzame en sociale initiatieven welkom bent! Onze service aan de inwoners en bedrijven is maximaal dienstverlenend. Wij zetten ons in voor leefbare kernen en een duurzame gemeente. Om dit te realiseren ontwikkelen wij ons tot een krachtige, slagvaardige overheid, waarin onze inwoners, bedrijven en instellingen centraal staan. Wij werken aan compacte huisvesting voor de ambtelijke organisatie. Samen met het werken aan de cultuur leidt dit tot verbetering van het integraal werken.

In 2018 rondden wij een upgrade van het werkcafe en de tweede verdieping van het middengebouw af. Het werkcafe kreeg daarmee een meer flexibele en een bij deze tijd passende inrichting. De inrichting nodigt uit om gezamenlijk, met partijen van binnen en van buiten, te werken aan vitale, leefbare kernen. De tweede verdieping van het middengebouw kreeg een inrichting die het werken in wisselende teams faciliteert.

Inwoners worden zo min mogelijk geconfronteerd met lastenverzwaring.

Stijging van de gemeentelijke belastingen beperkt zich in principe tot inflatie.

De raad besloot de gemeentelijke belastingtarieven alleen te verhogen met het inflatiepercentage.

Voor heffingen hanteren we het principe van kostendekkendheid. Voor specifieke producten wijken we hier vanaf. We lichten dit toe in de paragraaf lokale heffingen.

De raad verhoogde de tarieven van onze producten alleen vanuit het uitgangspunt kostendekkendheid.

Verder ontwikkelen van de organisatie voor de dienstverlening aan onze inwoners.

Onze inwoners staan centraal bij het maken van plannen. Hiervoor gaan we meer werken en vergaderen op locaties in onze gemeente. Onze medewerkers ontwikkelen zich verder om samen met inwoners plannen te maken.

We werkten en vergaderden meer op locatie. Dit gebeurde met name bij grote projecten. Dit gold voor onze organisatie, het college en raadscommissies.

We ontwikkelen het KCC verder zodat inwoners in 60% van het eerste contact direct antwoord krijgen. In 2017 is dit percentage 45%.

Gemiddeld kregen inwoners op bijna 50% van hun vragen direct antwoord van het KCC.

Thema's
Leefbaarheid
Vitale en leefbare kernen.

We werken samen aan vitale en leefbare kernen. We betrekken onze inwoners en maken samen plannen. De kernraden spelen hierin een belangrijke rol.

Vier kernen maakten samen met inwoners kernvisies. Wij faciliteerden het traject, zie ook programma 2.

Initiatieven vanuit de kern die bijdragen aan de leefbaarheid pakten we samen op. Het betrekken van kernraden en/of inwoners bij de Woonvisie leidde tot het ook in kleine kernen realiseren van  (beperkte) woningbouw.

Andere voorbeelden hiervan zijn het terugplaatsen van de sierfontein in Abbekerk. In Twisk besloten we tot het plaatsen van nostalgische lantaarnpalen in deze kern.

We investeren in herkenning en verankering van het programma leefbaarheid in onze organisatie.

We brachten drie keer de Nieuwsbrief Leefbaarheid uit. Daarnaast gingen we met elkaar in gesprek om bewustwording en draagvlak te realiseren voor het samen werken aan vitale en leefbare kernen. We werkten op integrale wijze aan de uitvoeringsplannen.

Participatie
Versterken van de relatie tussen inwoners en gemeente.

Op 1 januari 2018 lanceren we een nieuwe, vraaggestuurde website. Deze hebben we ingericht samen met inwoners. Met een inwonerspanel optimaliseren we deze website verder.

Het bezoekersgedrag en –vragen bepalen de informatie op de website. Een gespecialiseerd webteam is hier dagelijks mee bezig.

Samen met inwoners bekijken we of onderwerpen makkelijk te vinden zijn en duidelijk geformuleerd.

We maken nog meer gebruik van Social Media. Om onze inwoners te informeren, maar ook voor het vragen om feedback.

Whatsapp en chat voegden we als communicatiekanalen toe. Zie ook hiervoor.

We signaleren een duidelijke toename in de behoefte naar digitale dienstverleningskanalen.

We investeren in de veranderende rol van de inwoners en gemeente bij het maken van plannen. We pakken steeds meer projecten participatief op. Daarbij leveren we maatwerk.

Inwoners dachten mee over de inrichting van aantal projecten in de openbare ruimte. Daarbij kunt u denken aan Tripkouw in Midwoud, SEW-terrein in Nibbixwoud en de Vooroever in Medemblik.

Duurzaamheid
Een duurzame organisatie.

We onderzoeken of we de gemeentegids digitaal kunnen aanbieden.

We vroegen onze inwoners of zij de gemeentegids alleen digitaal wilden lezen. 63% gaf aan nog steeds een versie op papier te willen lezen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen maakt onderdeel uit van ons inkoopproces. Duurzaamheid maakt hier onderdeel van uit.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormde de basis voor ons inkoopproces.

We voeren het maatregelenpakket uit voor de verdere verduurzaming van ons gemeentehuis.

Bij de uitvoering van onze huisvestingsplannen voerden we meteen duurzaamheidsmaatregelen door. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van bewegingssensoren. Daarnaast plaatsten we 208 zonnepanelen in de tuin van ons gemeentehuis.

We plaatsen zonnepanelen op een aantal gemeentelijke gebouwen.

We bereidden de plaatsing van zonnepanelen op twee gemeentelijke daken voor. Een SDE-subsidieaanvraag maakte hier onderdeel van uit.

We verminderen het gebruik van papier met 10%.

We printten ruim 10% minder dan vorig jaar.

We organiseren workshops over duurzaamheid. Hiermee ondersteunen we zowel onze medewerkers als belangrijkste partners om ons programma duurzaamheid te realiseren.

We organiseerden verschillende workshops. Voor ondernemers ging dit onder meer over circulair ondernemen, gasloze (nieuw)bouw en het verduurzamen van bedrijventerreinen. Voor de organisatie organiseerden we een workshop over circulair inkoop en aanbesteden.

Samenwerking
Samenwerken maakt ons sterker.

We werken in Westfriesland samen aan het harmoniseren van het informatielandschap. Dit betekent dat we veel meer dezelfde applicaties inkopen en gebruiken. SSC De Som ondersteunt ons hierbij.

Binnen verschillende domeinen werken we in Westfriesland aan het harmoniseren van het informatielandschap. We kochten, waar mogelijk, gezamenlijk in.

Aan ‘Projectmatig werken’ geven wij regionaal inhoud.

De training projectmatig werken bood de Westfrieslandacademie aan.

Met de andere Westfriese gemeenten treden we op als één opdrachtgever op het gebied van dienstverlening.

Een aantal initiatieven op het gebied van dienstverlening voerden we op Westfriesniveau uit. Denk hierbij aan de applicatie burgerzaken, de digitale frontoffice voor dienstverlening en intranetaanbesteding.

Het Westfries Archief voert een proef uit in onze gemeente voor het ontwikkelen van een E-depot. Dit doen we voor het vergroten van de digitale toegankelijkheid.

De proef vond plaats. Daarna voerden we regionaal een aanbesteding uit, waarin we de leerpunten van de proef meenamen.

Grip krijgen op de bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

We investeren in onze medewerkers om de bewustwording te vergroten over onze verbonden partijen. Door deze kennis verbeteren wij de advisering over verbonden partijen.

Medewerkers beoordeelden samen het gevoerde beleid en stelden de advisering op. Hierdoor vergrootten we de bewustwording. We stelden formats op en pasten deze aan voor de informatievoorziening over de gemeenschappelijke regelingen.

De verbonden partijen maken deel uit van het inwerkprogramma voor nieuwe raads- en collegeleden. Het gaat specifiek over de rollen en verantwoordelijkheden.

De nieuwe raads- en collegeleden maakten in het inwerkprogramma 2018 kennis  met de verbonden partijen

We voeren het besluit uit over de toekomstvisie van SSC DeSom.

DeSom voerde voorbereidingen uit voor een gedeeltelijke overgang naar een Cloud infrastructuur.