Jaarstukken 2018

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 maakt een verplichte set aan beleidsindicatoren onderdeel uit van de rekening. Hieronder vindt u de indicatoren die horen bij programma 1.
De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Met deze landelijke benchmark doen we mee. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we, zo nodig, om onze bedrijfsvoering aan te passen. We lichten dit verder toe in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Gemiddelde
deelnemende
gemeenten (2017)

Formatie
(fte per 1.000 inwoners, 2018)

5,7

7,3

Bezetting
(fte per 1.000 inwoners, 2018)

5,4

6,9

Apparaatskosten
(€ per inwoner, 2018)

584

656

Externe inhuur
(% van totale loonsom, 2018)

15,0

16,6

Overhead
(% van totale lasten, 2018)

10,9

-

Beleidsindicatoren (extra)

Medemblik
in 2018

Doelstelling
in 2020

Tevredendheid inwoners over onze digitale dienstverlening

7,9

8,5

De cijfers van Medemblik zijn op basis van werkelijk 2018, gemiddelde deelnemende gemeenten op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2017.