Jaarstukken 2018

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2018. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?Wat waren onze plannen?Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wonen
We willen snel en adequaat reageren op ontwikkelingen in de woningvraag in onze gemeente.

We bieden een uitwerkingsnotitie aan van de regionale woonvisie. Onderdeel hiervan is om ook op langere termijn de juiste woningen te realiseren op de juiste plek.

De uitwerkingsnotitie met de titel ‘Programma wonen’ stelde de raad vast.

We ondersteunen in principe initiatieven voor nieuwe woningbouwlocaties in de diverse kernen. Hieronder vallen ook initiatieven voor het wijzigen van bestaande functies naar woonfuncties. We toetsen deze initiatieven aan bovenstaande uitwerkingsnotitie.

In 4 kleine kernen honoreerden we de vraag naar extra woningen. Het gaat om de kernen Hauwert, Twisk, Zwaagdijk-West, Sijbekarspel/ Benningbroek.

Onze grondexploitatie is financieel gezond. We dragen daardoor bij aan een financieel gezonde gemeente.

We bieden jaarlijks een risicoscan aan van onze grondexploitatie. Hiermee laten we zien of deze gezond is.

De risicoscan boden we de raad het tweede kwartaal aan.

Regelmatig verkennen we de markt om te bepalen of onze grondprijzen marktconform zijn. We verwijzen u verder naar de paragraaf Grondbeleid.

Voordat we kavels verkopen laten we de grondprijzen door een onafhankelijke partij taxeren.

Werken
Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Samen met de ondernemers voeren we de Economische Uitvoeringsagenda Medemblik (EUM) uit:

 • We ondersteunen ondernemersinitiatieven die het vestigingsklimaat en het ondernemersklimaat verbeteren.

We evalueerden de EUM samen met ondernemers. 13 van de 24 lokale projecten rondden we af. Veel projecten lopen door. De aanbevelingen nemen we mee in de actualisatie van de EUM.

We ondersteunden ondernemers onder andere bij:

- het voortzetten van het ondernemersfonds voor en door ondernemers. Dit fonds ondersteunt projecten die het ondernemersklimaat verbeteren;

- het bundelen van de vraag voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied voor onder andere agrarische bedrijven. Dit leidde tot 51% deelname;

- het vergrootten van het duurzaamheidsbewustzijn onder ondernemers op bedrijventerreinen.

We voeren de ‘Regionale Economische Agenda (REA) uit.

 • We ondersteunen bedrijven bij het zoeken van personeel.
 • We stimuleren nieuwe bedrijven met het regionale Startersloket en Bedrijvenloket.
 • We versterken het Toeristisch Platform Westfriesland.
 • We stimuleren duurzame innovaties door de samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs te stimuleren.

We informeerden de raad over de evaluatie van de REA. De uitvoering van de REA ligt op schema. We monitorden vraag en aanbod op bedrijventerreinen.

We ondersteunden bedrijven door bijvoorbeeld:

- het opleiden van personeel voor de composiet industrie;

- het project Werkbij;

- het evenement Kom binnen bij de bedrijvendagen.

Het Startersloket ondersteunde op verschillende manieren starters. Bijvoorbeeld door de inzet van social media, de website, het organiseren van trainingen en gastlessen.

We stelden het Uitvoeringsplan op. Deze is gericht op:

- de Gouden Eeuw;

- Westfriesland (WF) culinair;

- Waterrijk WF.

We organiseerden kennisbijeenkomsten op de bedrijventerreinen Overspoor en WFO Oost.

We stimuleerden ondernemerscollectieven om hun bedrijven te verduurzamen.

Toename van de bestedingen in de gemeente Medemblik.

We versterken de toeristische positie en de winkelgebieden van de gemeente. Dit doen we samen met toeristische ondernemers en winkeliers.

- We stelden de lokale detailhandelsvisie vast.

- We ondersteunden de centrumgroep.

- We onderzochten de mogelijkheden voor een winkelcentrum in de kern Wervershoof.

- We ondersteunden het toeristisch cluster.

We ontwikkelen een online platform voor de promotie van Medemblik.

We stimuleren het gebruik van het nieuwe marketinglogo.

Het nieuwe marketinglogo is voor elke ondernemer beschikbaar. Hiervan wordt in toenemende mate gebruik gemaakt.

We stimuleren dat riviercruiseschepen, chartervaart en pleziervaart afmeren in Medemblik.

- We stelden een ambitiedocument op.

- We organiseerden de opening van het riviercruise seizoen.

- We stellen een uitvoeringsprogramma op.

We werken samen aan een vitale overnachtingsector.

We stelden een regionale visie en ontwikkelingskader vast. We werkten een lokaal programma uit.

We versterken de lokale samenwerking tussen ondernemers met de Coördinator Toeristische Marketing, Toeristisch Platform Medemblik, een centrumcoördinator en de centrumondernemers in Medemblik.

We ondersteunden het toeristisch platform en de centrumgroep met een toeristische coördinator en centrummanager. Zij voerden de programma’s van de ondernemers uit.

We oriënteren ons op een Bedrijven Investeringszone in de kern Medemblik. We proberen hiermee het financiële draagvlak te vergroten.

De ondernemers gaven de voorkeur aan een ondernemersfonds. Dit boven een bedrijven investeringszone. We werkten aan de vernieuwing van het ondernemersfonds.

We spannen ons in om onze inkopen en aanbestedingen zoveel mogelijk bij lokale of regionale ondernemingen weg te zetten.

Onze opdrachten zetten we zoveel als mogelijk lokaal en dan regionaal uit. Dit doen we binnen de wettelijke mogelijkheden.

We zetten in op het versterken van de samenwerking van alle betrokken partijen.

We stellen beleid op samen met betrokkenen. We voeren uitvoeringsagenda’s samen uit  met ondernemers.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van onze gemeente verbeteren.

We blijven ons inzetten voor:

 • het behouden en verbeteren van de doorstroming op de A7 (Corridorstudie);
 • het verbeteren van de aansluiting Agriport op de Dijkweg (N239)/A7;
 • het doortrekken van de Markerwaardweg (N240);
 • het verbreden van de Westfrisiaweg (N302).

Ook dit jaar voerden we overleg over het verbeteren van de doorstroming op de A7.

De hierbij betrokken partijen maakten een keuze voor het verbeteren van deze aansluiting.

De provincie besloot de parallelweg door te trekken naar de Koggenrandweg. Gelijktijdig wordt een ovatonde aangelegd op de kruising N239-N240.

Dit project is afgerond.

Veiligheid
We zijn een veilige gemeente.

We ondersteunen inwoners om zelf te zorgen voor een veilige leefomgeving. Voorbeelden van ondersteuning zijn:

 • de inzet van buurtbemiddeling;
 • het geven van voorlichting over de preventie van woninginbraken;
 • het stimuleren van het gebruik van een Buurtapp.

We ondersteunden inwoners door:

- het drie keer inzetten van buurtbemiddeling;

- het vier keer geven van voorlichting over inbraakpreventie;

- het uitvoeren van een schouw voor het tegengaan van woninginbraken in de kern Wognum. We boden deze schouw aan, aan alle kernraden;

- het adviseren over het gebruik van een buurtapps. Het aantal buurtapps steeg met 25.

We werken samen met zorginstanties waarmee we de aanpak van verwarde personen en huiselijk geweld verbeteren.

De aanpak verwarde personen pakten we op Westfries niveau op. Huiselijk geweld pakten we integraal in de organisatie op.

We treden op tegen arbeidsuitbuiting, illegale huisvesting van arbeidsmigranten en hennepteelt.

In de driehoek Westfriesland zitten burgemeesters, openbaar ministerie en politie. De driehoek zette in op de aanpak van illegale huisvesting arbeidsmigranten. Eind 2018 voerden we de eerste overleggen hierover.

We toetsen het veiligheidsgevoel van onze inwoners door het afnemen van een enquête.

We voerden een enquête uit onder inwoners over de leefbaarheid van onze gemeente.

Recreëren
We verzorgen en verbeteren recreatiegebieden en verbindingen.

We verbeteren de toeristische en recreatieve wandel- , fiets-, en vaarroutes.

- Twee projecten voor recreatief varen realiseerden we. Het gaat om het verbeteren van de vaarroute Twisk en het herstel van de botenhelling in Nibbixwoud.

- We besteedden twee wandelroutes in Het Grootslaggebied aan.

- We verlengden het fietspad van de Vooroever naar de kern Medemblik.

Thema's
Leefbaarheid
Vitale en leefbare kernen.

Wensen van de inwoners nemen we mee in het (groot) onderhoud van de woonomgeving. Bijzondere aandacht besteden we aan (verkeers)veiligheid.

Deze werkwijze pasten we toe bij de voorbereiding van o.a. de reconstructie van het Ganker in Nibbixwoud en de dr. De Vriesstraat in Benningbroek.

Door handhaving dragen we bij aan een fijne woonomgeving.

We behandelden alle meldingen van inwoners.

Met het realiseren van nieuwe woningbouw vergroten we de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen.

Verschillende nieuwbouwprojecten zijn in voorbereiding. Ook voerden we een aantal uit. Dit heeft een gunstig effect op de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen.

We onderzoeken of we het openbaar vervoer kunnen verbeteren.

Samen met de werkgroep openbaar vervoer onderzochten we verschillende verbetervoorstellen. Zie hierna.

Met het uitvoeren van de maatregelen uit de EUM dragen we bij aan een toekomstig bestendig stadscentrum Medemblik.

We voerden de uitvoeringsagenda van de centrumgroep Medemblik uit. De toeristische coördinator ondersteunde winkeliersacties bij evenementen. Bijvoorbeeld:

- opening riviercruise seizoen;

- 24 uurs race.

We ondersteunden de winkeliers met een centrumcoördinator, een stimuleringsfonds, een cursus gastheerschap, het voorbereiden van het beeldkwaliteitsplan, de plannen voor openbare WiFi en het aanbrengen van openbare kerstverlichting.

Samenwerking
Samenwerking maakt ons sterker.

De REA voeren we uit met de Westfriese gemeenten. Deze maakt onderdeel uit van het Pact van Westfriesland.

We informeerden u over de monitoring. De REA ligt op koers. Projecten van de REA zijn onder meer:

- behoefteraming naar bedrijventerreinen;

- aanstellen coördinator voor verduurzaming bedrijventerreinen met Medemblik als pilot gemeente;

- ondersteuning van de projecten als Werkbij en Kom binnen bij de bedrijven dagen, Agritechcampus;

- afstemming verblijfsrecreatie.

Samen met de Westfriese gemeenten voeren we het actieprogramma van de regionale woonvisie uit.

Vanuit het actieprogramma regionale woonvisie voerden we onderzoek uit naar de  behoeften naar woningen.

Met het Hoogheemraadschap onderzoeken we in Westfriesland onder welke voorwaarden we kunnen instemmen met de overdracht van wegen buiten de kom kunnen. Deze wegen komen dan in eigendom van de gemeente.

We zetten een projectorganisatie op. Hiermee werkten we samen aan de leidraad overdracht wegbeheer, de overdrachts-pakketten, een selectie van samenwerkingsscenario’s en een financiële benchmark.

We werken samen met de Westfriese gemeenten om ondermijning (georganiseerde criminaliteit) tegen te gaan.

- We gaven een presentatie over ondermijning aan de gezamenlijke gemeenteraden in Westfriesland.

- Samen met de Provincie zetten we in op bewustwording.

Het CAW onderzoekt hoe we afvalscheiding bij huishoudens kunnen vergroten naar 75%. In 2017 is dit 65%.

We verwachten dat het scheidingspercentage ongeveer uitkomt op ongeveer 65%.

Verder troffen we voorbereidingen voor het verbeteren van de afvalscheiding in de binnenstad van Medemblik. Straks kunnen inwoners hun afval kwijt in een combinatie van ondergrondse en bovengrondse containers. En, halen we plastic, blik en pak één keer in de twee weken op.

We zetten de samenwerking met Holland Boven Amsterdam voort.

We zetten de samenwerking voort in de toeristische marketing via Holland boven Amsterdam en haar uitvoeringsprogramma.

We werken samen met het Recreatieschap Westfriesland voor het versterken van de toeristische positie van onze gemeente.

We voerden het natuur en recreatieplan uit:

- we kregen subsidie voor het verbetering van vaarroutes;

- we verbeterden de fiets- en wandelroutes;

- we verbeterden de vooroever van Medemblik;

- we onderzochten de verbeteringen vooroever Wervershoof-Andijk.

We vernieuwen de samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

We informeerden u over het Ontwikkelingsbedrijf. We verbeterden het opdrachtgeverschap en financieringsvorm.

Onze plannen van gebiedsontwikkeling stemmen we af met nutsbedrijven, het Hoogheemraadschap en woningcorporaties, etc. We gaan deze afstemming intensiveren.

We organiseerden vier bijeenkomsten. Hierin werkten we samen aan een gemeenschappelijke aanpak.

In 2020 is 12,5% bespaard op het tarief rioolheffing, vergeleken met de raming 2010.

We werken samen met gemeenten in de regio, het Hoogheemraadschap en drinkwaterbedrijf PWN. Dat doen we op basis van het Programmaplan Waterketen 2017-2018. In dat plan staat hoe we nog meer gaan besparen.

We werkten intensief samen met de partners. Uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat we op koers liggen om de gezamenlijke doelstelling vanaf 2020 te behalen.

Duurzaamheid
Een duurzame gemeente.

Bij woningbouwlocaties in eigen beheer realiseren we woningen zonder aansluiting op het aardgasnet. Daarbij is energieneutraal en klimaatadaptief het uitgangspunt.

De woningbouwlocatie SEW-terrein in Nibbixwoud realiseren we zonder aardgasaansluiting. Daarbij hanteren we een EPC-norm van 0,2 als uitgangspunt. We richten deze wijk zoveel als mogelijk klimaatadaptief in.

We onderzoeken hoe we de bestaande woonwijken van het aardgas af krijgen.

We stelden een warmtetransitieatlas op. Deze geeft aan met welke bronnen we onze wijken kunnen afsluiten van aardgas. We betrokken hierbij de belangrijkste stakeholders zoals de woningcorporaties, Liander, HVC, PWN en ECW.

De woonomgeving richten wij klimaatadaptief in. Dit betekent onder andere dat het gebied zelf langer regenwater vasthoudt.

Bij ontwikkeling van nieuwe woonwijken is dit het uitgangspunt. Het SEW-terrein in Nibbixwoud is hiervan een voorbeeld.

Bij de vervanging van openbare verlichting passen we LED-verlichting toe. Waar mogelijk dimmen we daarbij de verlichting.

We gaven opdracht voor de vervanging van ruim 600 armaturen door LED-verlichting in de kernen Opperdoes, Twisk en Abbekerk.

We bereidden de vervanging in de kernen Medemblik, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost voor. Daar vervangen we ruim 1.150 armaturen door LED.

We stimuleren initiatieven van ondernemers bij duurzame ontwikkelingen.

We ondersteunden bijvoorbeeld de initiatieven:

- realisatie van een zonnepark bij bedrijventerrein Andijk Zuid;

- het toepassen van aardwarmte in het tuinbouwgebied Het Grootslag.

We gaven voorlichtingsbijeenkomsten. We reikten de Duurzaamheid Award voor ondernemers uit. Het thema dit jaar was Circulair Ondernemen.

Samen met het Hoogheemraadschap organiseren we een startbijeenkomst over klimaatadaptatie.

De startbijeenkomst heeft plaatsgevonden. Deze bijeenkomst organiseerden we samen met de Westfriese gemeenten.

We plaatsen 4 extra laadpalen in bestaande woonwijken.

We plaatsten 2 laadpalen in bestaande woonwijken. We ontvingen meerdere aanvragen, deze handelen we in 2019 af.

We plaatsen laadpalen bij het gemeentehuis in Wognum waarmee bezoekers en medewerkers hun elektrische voertuig opladen.

We bereidden de plaatsing van laadpalen in en rond het gemeentehuis en de gemeentewerven voor.

We inventariseren de plekken langs de toeristische fietsroutes in onze gemeente waar we laadpalen neerzetten voor elektrische fietsen.

We inventariseerden de mogelijkheden voor laadpalen op logische plekken, bijvoorbeeld waar fietsers willen uitrusten.

Een deel van het tracé langs de stoomtram richten we bij vriendelijk in. Kinderen uit groep 7 en 8 van een basisschool zaait een gedeelte hiervan in.

Langs de spoorlijn in Wognum en Medemblik zaaiden we 700 m2 in met insectenvriendelijk bloemenmengsel. Kinderen van een basisschool uit Hoorn zaaiden een deel van het tracé in.

We schaffen 2 elektrische bedrijfsauto’s aan.

We schaften vier elektrische bedrijfsauto’s aan.

We zetten op 1 sportcomplex een elektrische robotmaaier in.

Een elektrische robotmaaier onderhield de sportvelden op het complex van de voetbalvereniging in Abbekerk.

We ontwikkelen een duurzaamheidscheck voor onze woonwijken.

We bereidden een startbijeenkomst duurzame leefomgeving voor. In deze bijeenkomst maken we de organisatie bewust welke opgaves op ons afkomen. En, welke impact dit heeft op de inrichting van onze leefomgeving. Het gaat om de opgaves duurzame energieopwekking, warmtetransitie, klimaatadaptatie en gezondheid & bewegen. Deze opgaves werken we nader uit in een checklist voor nieuwe en bestaande woonwijken.

We zetten Kempische heischapen in op 4 terreinen in voor natuurlijke begrazing.

De heischapen begraasden het Kreekbos in Wognum, nabij de Wipmolenstraat in Abbekerk, het Egboetswater in Hauwert en de Pronkvliet in Medemblik.

We organiseren een boomfeestdag. Op 4 locaties planten we extra bomen.

We plantten extra bomen in Onderdijk, Wognum, Wervershoof en Opperdoes.

We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen meer bij het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

We gebruiken geen chemische middelen meer in de bestrijding van onkruid.

Participatie
Versterken van de relatie tussen inwoners en gemeente.

We gaan vooraf met inwoners in gesprek, om handhaving te voorkomen.

Bij geschillen voerden we vooraf gesprekken om dwangsommen te voorkomen.

We ondersteunen initiatieven van onze inwoners voor een veilige leefomgeving.

We hebben 22 aanvragen gehad voor buurtapps en borden.

Bij invulling van gebiedsontwikkelingen nemen we de ideeën van onze inwoners als uitgangspunt. Hiermee sorteren we alvast voor op de nieuwe Omgevingswet.

Deze werkwijze pasten we toe bij onder andere het SEW-terrein in Nibbixwoud, het DEK-terrein in Medemblik en de herinrichting van de openbare ruimte rondom de Wildebras in Zwaagdijk-West.

We betrekken onze inwoners bij het verbeteren van het openbaar vervoer.

In de werkgroep openbaar vervoer zitten inwoners. Deze is drie keer bijeen geweest. Dit leidde onder andere tot een aanpassing van een lijn.

Samen met ondernemers geven wij onze economische plannen vorm. En, voeren we deze uit.

Samen met ondernemers voerden we de uitvoeringagenda uit van de EUM, het toeristisch platform, de centrumgroep en het ondernemersfonds.