Jaarstukken 2018

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2018. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?Wat waren onze plannen?Wat hebben we daarvoor gedaan?
Sport, accommodaties en cultuur
Realiseren van een brede cultuuraanpak waar de volgende functies onderdeel van zijn: bibliotheek, muziekonderwijs, cultuur en musea, zodat onze inwoners toegang hebben tot deze culturele voorzieningen.

We geven een impuls aan muziekonderwijs op scholen. Dit doen we in overleg met cultuuraanbieders en het onderwijs.

We consulteerden basisscholen over meer muziek in de klas.  Op basis hiervan startten we met de pilot ‘Meer muziek in de klas’.

We komen met een cultuurnota. Deze stellen we samen op met de raad, inwoners en culturele instellingen.

De raad stelde de cultuurnota 2019-2022 ‘Cultuur op Stoom’ vast. Deze stelden we op samen met inwoners en culturele instellingen.

We ondersteunen de drie Medemblikker musea bij de uitvoering van hun ondernemingsplannen.

Kasteel Radboud is gerenoveerd. Het Stoommachinemuseum leverde in vervolg op haar ondernemingsplan een masterplan op. Het Bakkerijmuseum en de Stichting Kasteel Radboud werkten aan het rondkrijgen van cofinanciering.

Inwoners hebben een goede voorziening voor onder andere ontmoeting, sport en cultuur.

We presenteren de uitwerking van de scenario’s van nieuwbouw van een multifunctioneel dorpshuis in Abbekerk – Lambertschaag. We verwijzen u verder naar het thema participatie onder dit programma.

We presenteerden de verschillende scenario’s. De raad koos voor nieuwbouw van het dorpshuis met basisschool op de huidige locatie.

We treffen voorbereidingen voor nieuwbouw of renovatie van zwembad De Zeehoek in Wervershoof.

De raad besloot om een nieuw zwembad te bouwen in Wervershoof. We onderzochten of dit zwembad gecombineerd kon worden met andere (sport)functies. Op basis van dit onderzoek  besloot de raad € 12 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van een solitair zwembad.

Sport bereikbaar houden voor al onze inwoners.

We verstrekken jeugdledensubsidie aan sportverenigingen.

Verenigingen met meer dan 20 jeugdleden ontvingen subsidie.

Voor het bereikbaar houden van sport voor minder validen en chronisch zieken ondersteunen we zowel de sportverenigingen als de sporter zelf.

Het Team Sportservice ondersteunde verenigingen hierin. Ook begeleidde het sporters met een beperking. We deden een bid voor het organiseren van de Special Olympics. We ontvingen een toekenning voor de onderdelen handbal en skeeleren.

We bieden ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om te sporten aan door financiële en materiële ondersteuning.

We zetten de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur voort. Via de eigen communicatiekanalen en via Team Sportservice wezen we op de mogelijkheden van deze ondersteuning.

Het binnenhalen van meer topsportevenementen in onze gemeente. Dit doen we door het inzetten van TEAM-Medemblik. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en lokale sportorganisaties.

Wij zetten het Team Medemblik in voor ons topsportbeleid en het binnenhalen van evenementen. We verwijzen u verder naar het thema participatie onder dit programma.

We ondersteunen topsportverenigingen, -sporters en -talenten.

Topsportverenigingen, -sporters en –talenten ontvingen financiële ondersteuning. Ook gaven we adviezen.

We brengen in beeld wat onze topsportaccommodaties in de toekomst nodig hebben om ‘up to date’ te blijven.

Dit project voeren we in 2019 uit.

Onderwijs
Goede educatieve ondersteuning van kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal.

We bieden kinderen van 2 tot 4, met taalachterstand peuteropvang aan. Dit doen we in alle kernen.

Kinderen met een taalachterstand ontvingen extra ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling de peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit gebeurde ook in nieuwkomersklassen.

Zorg dragen voor een goede koppeling tussen onderwijs en zorg. Iedere leerling in Medemblik volgt onderwijs naar vermogen en ontvangt het juiste integrale (zorg)aanbod (passend onderwijs).

Schoolmaatschappelijk werk koppelt zorg en onderwijs. We starten met een pilot op drie basisscholen voor de versterking van het schoolmaatschappelijk werk.

Uit onderzoek bleek dat starten met drie pilots niet wenselijk is. We werkten samen aan een plan voor de inzet van schoolmaatschappelijk werkers op alle basisscholen.

Gemeenteoverstijgende onderwijsvraagstukken pakken we in Westfries verband samen met de scholen op. Dit doen we via de Regionale Educatieve Agenda. Speerpunten zijn:

  • de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt;
  • een compleet zorg- en onderwijsaanbod in de regio.

We schreven een regionale ontwikkelagenda. Hierin staan alle acties die wij gezamenlijk oppakken gericht op een volwaardig onderwijsaanbod in onze regio. Een onderdeel van de agenda is het realiseren van een compleet zorg- en onderwijsaanbod. De agenda actualiseren we ieder jaar. Het vormt de basis voor de Regionaal Educatieve Agenda.

We bereidden het Pact van Westfriesland 2.0 voor.  Onderdeel van het Pact is het verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en gemeente.

Goede huisvesting van het onderwijs voor basisschoolleerlingen en leerlingen voor voortgezet onderwijs.

Starten met nieuwbouw of renovatie van de basisschool in de kern Benningbroek.

De raad besloot in te stemmen met een plan voor renovatie van de school. Dit bleek de beste optie na een onderzoek dat we samen met het schoolbestuur uitvoerden.

Bijdragen in de renovatie van de basisscholen in Twisk en Hauwert.

Beide scholen kregen een bijdrage voor het verduurzamen van de schoolgebouwen en het verbeteren van het binnenklimaat.

Voorbereiding voor nieuwbouw of renovatie van drie basisscholen in de kern Medemblik. Ook onderzoeken we of andere functies kunnen aansluiten. Dit doen we samen met onze inwoners.

We onderzochten de huidige staat van de drie schoolgebouwen. Dit vormt de basis om met de schoolbesturen verdere stappen te zetten.

Ondersteuning
Voor inwoners die ondersteuning nodig hebben en dit niet zelf kunnen organiseren, bieden wij ondersteuning.

Om de mantelzorg in onze gemeente verder te versterken voeren we de uitvoeringsagenda mantelzorg uit. Deze agenda stellen we op met meerdere stakeholders, in diverse bijeenkomsten.

We voerden de uitvoeringsagenda uit. Onderdelen waren onder andere het uitreiken van de Mantelzorgcomplimenten, het organiseren van een speciale theatervoorstelling voor ouders (mantelzorgers) van een kind met autisme. Mantelzorgers konden zich via de website registreren. Zo blijven ze op de hoogte van bijeenkomsten en of ontwikkelingen.

Medemblik ontving de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’.  Tenslotte gaf een ervaringsdeskundige voorlichting op De Dijk over jonge mantelzorgers.

We ondersteunen kwetsbare ouderen bij het langer zelfstandig wonen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het voorkomen van eenzaamheid. We hebben hiervoor plannen die door onze wijkteams worden uitgevoerd.

- Lokale ouderenorganisaties organiseerden activiteiten speciaal voor ouderen.

- Op De Dijk brachten we het thema eenzaamheid onder de aandacht bij jongeren (en ouders) middels een speciale theatervoorstelling.

- Tijdens de week van de eenzaamheid besteedden we extra aandacht aan initiatieven voor de bestrijding van eenzaamheid.

We werken toe naar een dementievriendelijke gemeente.

We ontvingen de erkenning als dementievriendelijke gemeente.

We zetten in op trainingenvan onze medewerkers en zorgprofessionals zodat zij mantelzorgers van mensen met dementie beter kunnen ondersteunen.

We organiseerden een theatervoorstelling over dementie voor mantelzorgers van mensen met dementie en andere belang-stellenden.

We startten met het project ‘DemenTalent’. Hiermee krijgen inwoners met beginnende dementie de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen.

We zetten extra in op het werven van nieuwe pleegouders enerzijds en het behouden van pleegouders anderzijds. Ook faciliteren we pleegouders met administratief/financieel gemak en organiseren we onderlinge (informatie-) bijeenkomsten.

- We voerden campagne voor meer pleeggezinnen. Dit deden we samen met pleegzorgaanbieders.

- Verder organiseerden we verschillende activiteiten voor het behouden van pleegouders, zoals een netwerkbijeenkomst en een training voor pleegouders.

- Pleegouders zetten we in het zonnetje tijdens de week van de pleegzorg.

- Op de gemeentelijke website maakten we een pagina over pleegzorg aan.

We zetten in op een gezonde voeding en levensstijl van jongeren. We werken daarvoor samen in projecten op scholen die gericht zijn op een gezonde leefstijl.

- De gemeente Medemblik werd officieel JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht).

- We organiseerden  Skeelerclinics voor basisschoolleerlingen.

- We besteedden aandacht aan gezonde voeding tijdens  ‘drankenles’ op basisscholen. Dit gaat over de hoeveelheid suiker in dranken.

Samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord en de betrokken zorgaanbieders organiseren we de specialistische jeugdhulp.

- Na een aanbesteding hebben we Horizon als zorgaanbieder voor de gesloten jeugdzorg. Hiermee willen we een innovatieslag maken voor deze zware vorm van zorg.

- We borgden de inzet van de gecertificeerde instellingen voor 2019.

We komen tot één regionale crisisdienst op het niveau Noord-Holland Noord.

Vanaf 1 juli 2018 is er een Integrale Crisisdienst Jeugd tot 18 jaar.

We vinden het belangrijk dat mensen met een verblijfvergunning goed integreren. We zetten in op extra scholing, zorg, re-integratietrajecten en maatschappelijk werk.

We zetten in op de samenwerking tussen de verschillende partners voor het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan deze doelgroep.

Onze wijkteams werken ook vanuit bestaande locaties binnen de kernen. Zoals in dorpshuizen en bij woningcorporaties.

De wijkteams werkten vanuit verschillende locaties in de kernen Wognum, Nibbixwoud, Wervershoof, Andijk en Medemblik.

WerkSaam voert belangrijke taken uit op het gebied van de Participatiewet. We verwijzen u verder naar het thema Samenwerking onder dit programma.

WerkSaam voerde maatwerk uit bij het duurzaam uitstromen van cliënten uit de uitkering.

Alle jongeren in Medemblik kennen de gevaren van (overmatig) alcohol en drugsgebruik.

We blijven inzetten op het terugdringen van alcohol en drugsgebruik onder de jeugd.

We organiseerden bijeenkomsten voor  ouderen en jeugd over het terugdringen van alcohol en drugsgebruik. We hielden blaastestacties.

We geven extra voorlichtingbijeenkomsten. Dit doen we aan ouders en aan sportverenigingen.

Zie hierboven.

We organiseerden voorstellingen voor zowel jongeren als ouders, zoals ‘Hot Spot’ en ‘Ouders onder invloed’.

We zetten in op kennisvergroting bij de jeugd. We houden de campagne ‘Roken en alcohol een ander verhaal’ op alle scholen.

We gaven de ‘Training leren signaleren’.

We zetten in op de vergroting van de weerbaarheid bij de jeugd door het organiseren van cursussen op alle scholen.

Zie hierboven.

- We organiseerden ouderavonden in het primair onderwijs.

- Trainingen over verantwoord alcoholgebruik vonden plaats in sportkantines.

De wettelijke taken op het gebied van het sociaal domein binnen drie jaar uitvoeren binnen het budget dat we hiervoor ontvangen van het Rijk.

We blijven inzetten op meer preventie van zorg door uitvoering te geven aan de wijkplannen van de wijkteams.

- We organiseerden activiteiten gericht op preventie, zoals de decemberactie. Dit gaf in de dure decembermaand een extraatje.

- We richten een Formulierenbrigade op. Hierbij ondersteunden vrijwilligers inwoners bij het invullen van formulieren.

- Ook zetten we in op het vergroten van de zichtbaarheid van de wijkteams. De wijkteams waren aanwezig bij activiteiten in de kernen.

We besteden de inkoop 2019 van de WMO en Jeugdhulp opnieuw aan. We stemmen deze af op de behoefte van onze inwoners. Ook zetten we daarbij in op het verbeteren van de onderlinge samenwerking van onze zorgaanbieders.

De inkoop WMO en Jeugdhulp rondden we grotendeels af. De inkoop is uitgesteld naar 1 januari 2020.

In 2018 startten we met de inkoop Beschermd Wonen per 1 januari 2020.

We intensiveren de samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners.

- We werkten samen met huisartsen en praktijkondersteuners.

- We nemen deel aan de pilot ‘Zorg rondom kwetsbare ouderen’. Hiermee legden we verbinding met de partners om de zorg te verbeteren.

Thema's
Duurzaamheid
Een duurzame gemeente

We voeren de duurzaamheidregeling sportaccommodaties en dorpshuizen uit.

Deze subsidieregeling was een groot succes. Het budget was binnen 4 weken na bekendmaking al op. 11 aanvragen zijn toegekend. De aanvragen betroffen voor het grootste deel de aanschaf van zonnepanelen en (LED)verlichting.

We organiseren een energiewedstrijd onder sportverenigingen.

Zeven sportclubs deden mee aan de EnergyBattle die loopt tot mei 2019. De gezamenlijke besparing op elektra was halverwege de wedstrijd ruim 33.000 kWh. Clubs bespaarden onder andere door grootverbruik apparaten weg te doen, maar ook door te investeren in (LED)verlichting en zonnepanelen.

We werken de huisvestingsplannen van de scholen in de kernen Sijbekarspel – Benningbroek, Twisk en Hauwert uit. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met de mogelijkheden van duurzaamheid.

De raad stelde middelen beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen bij de scholen in Twisk en Hauwert. Voor de school in Benningbroek stelde de raad ook budget beschikbaar voor complete renovatie van de school. Onderdeel van de plannen is het gasloos maken van het schoolgebouw.

Bij de uitwerking van de nieuwbouw of renovatieplannen van het zwembad De Zeehoek passen we BENG toe.

De raad stelde € 12 miljoen beschikbaar voor de bouw van een nieuw zwembad. Uitgangspunt voor de nieuwbouw is ‘nul op de meter’.

We doen mee in een pilot voor het gebruik van biokolen in de stoomtram.

Samen met onder andere het museum en de gemeente Hoorn onderzochten we de mogelijkheid om de stoomtram te laten rijden op biokolen. Dat lijkt mogelijk mits daar de juiste briketten voor kunnen worden ontwikkeld. Dat is een complex proces waaraan we nog steeds samen werken.

Samenwerking
Samenwerken maakt ons sterker.

We handelen het besluit af voor het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling financiering personeelsplan muziekschool Westfriesland. We willen zoveel mogelijk kinderen in aanraking brengen met muziekonderwijs. Daarvoor blijven we wel samenwerken binnen de regio.

In goed overleg met de gemeenten Drechterland en Enkhuizen wikkelden we de gemeenschappelijke regeling af. Voor de hervorming van het muziekonderwijs werkten we samen met diezelfde gemeenten plus de gemeente Stede Broec.

Samenwerken in de regio is op veel terreinen het uitgangspunt. Onder meer bij het bibliotheekwerk hebben we een convenant. Bij het onderwijs zijn er regionale afspraken over leerlingenvervoer, passend onderwijs, onderwijs aan nieuwkomers, voortijdig schoolverlaten en zorgondersteuning in het voortgezet onderwijs.

In samenwerking met de andere Westfriese gemeenten werkte de bibliotheek toe naar een bredere maatschappelijke functie.

Dit maakt onderdeel uit van de Regionaal Educatieve Agenda. Zie hiervoor.

Samen met WerkSaam zetten we een aantal projecten voort. Het gaat om ‘ZOWh@t’, laaggeletterdheid en leerwerktrajecten met specifieke aandacht voor vergunninghouders. We maken deze projecten mogelijk vanuit het couleur locale deel van het re-integratiebudget We zetten ook aanvullend in op (bij andere gemeenten) succesvol gebleken re-integratie trajecten.

In het kader van Couleur Locale voerde WerkSaam extra activiteiten uit, zoals:

- trajecten voor ondersteuning aan vergunninghouders;

- trajecten voor ondersteuning van 45 plussers;

- extra ondersteuning door omscholing. Hierbij spelen we in op een behoefte van werkgevers.

Leefbaarheid
Vitale en leefbare kernen.

Het behouden van de basisscholen in Twisk en Hauwert.

Met het schoolbestuur maakten we de afspraak dat beide scholen de komende 10 jaar blijven bestaan.

De drie Medemblikker musea willen we behouden voor Medemblik.

We kenden projectsubsidies toe aan de eigenaar van Kasteel Radboud en aan het Stoommachinemuseum.

We gaan de uitwerkingsagenda van de kernvisies vaststellen.

Samen met de kernraden Abbekerk- Lambertschaag, Hauwert en Twisk maakten wij afspraken over de uitvoering.

We stellen drie nieuwe kernvisies op.

4 kernraden presenteerden hun visies: Midwoud/Oostwoud, Nibbixwoud, Onderdijk en Zwaagdijk-West. De visies kwamen tot stand met inwoners. Wij begeleidden dit proces.

Participatie
Versterken van de relatie tussen inwoners en gemeente.

Samen met inwoners komen we tot plannen voor een multifunctioneel dorpshuis Abbekerk – Lambertschaag. Het uitgangspunt is kostendekkende exploitatie door bijdragen van de inwoners.

De verschillende scenario’s stelden we met hulp van alle betrokkenen op.

We laten onze inwoners kennismaken met topsport in onze gemeente.

In onze gemeente vonden aansprekende evenementen plaats, zoals de European Games Jiu Jitsu in Wognum, het Radboud International Inline-skate Tournement op de Sjoerd Huisman Piste in Wervershoof en de Medemblik Regatta.

De adviesraad Sociaal Domein wordt gevormd door inwoners. Zij adviseren ons bij het maken van plannen.

De adviesraad Sociaal Domein gaf gevraagd en ongevraagd advies. Ze adviseerden in het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2020.

We stimuleren dat inwoners en zorgaanbieders innoveren binnen de zorg. We stellen hier middelen voor beschikbaar.

Zorgaanbieders en inwoners voerden innovatieprojecten uit, zoals  ‘Koffie met een rietje, Homestart, Ontmoetingsplek jonge gezinnen’.