Jaarstukken 2018

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2018

Begroting na wijziging 2018

Verschil realisatie begroting na wijziging 2018

Begroting 2018

Baten

66.216

65.538

678

63.574

Lasten

16.641

16.809

-168

15.599

Saldo voor bestemming reserves

49.575

48.729

846

47.975

Onttrekking van reserves

6.841

7.382

-541

3.971

Toevoeging van reserves

4.347

4.516

-169

635

Mutaties reserves

2.494

2.866

-372

3.336

Saldo na bestemming reserves

52.069

51.595

474

51.311