Jaarstukken 2018

Financiering

Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet

Het Rijk voerde de kasgeldlimiet in. Daarmee wil zij het risico bij het aantrekken van geld, verlagen. De kasgeldlimiet bepaalt in hoeverre we tekorten in geld mogen aanvullen met kortlopende financiering.
Kortlopende financiering kent een looptijd van minder dan 1 jaar. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld daggeld, kasgeldleningen en de kredietlimiet op de rekening courant.

De hoogte van de kasgeldlimiet berekenen we als percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage stelde het Rijk vast op 8,5%. We mogen de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie aaneengesloten kwartalen overschrijden.

De kasgeldlimiet voor 2018 bedroeg € 7.727.000,-. In 2018 overschreden we de kasgeldlimiet niet. De gemeente voldeed hiermee aan de regels van het Rijk.

Bedragen * €1.000,-

Kasgeldlimiet 2018

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

1. Kasgeldlimiet

7.727

7.727

7.727

7.727

2. Gemiddeld kort lopende schuld

-5.670

-3.874

3. Gemiddeld kort lopende middelen

3.444

2.881

4. Overschrijding (-) van kasgeldlimiet

5. Ruimte (+) van kasgeldlimiet

2.058

3.854

11.172

10.608