Jaarstukken 2018

Financiering

Renteberekening

Renteberekening

Renteberekening

Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

-462

-449

Externe rentebaten

160

154

Subtotaal

-302

-295

Rente doorberekend aan grondexploitatie

193

175

Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld

-

-

Subtotaal

193

175

Subtotaal door te rekenen rente

-109

-120

Rente over eigen vermogen

-

-

Rente over voorzieningen

-

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

-109

-120

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

361

361

Renteresultaat op taakveld Treasury

252

241