Jaarstukken 2018

Financiering

Renterisiconorm

Renterisiconorm

Ook de renterisiconorm voerde het Rijk in. Het voorkomt dat gemeenten bij herfinanciering of bij renteherziening teveel risico’s lopen. De renterisiconorm berekenen we ook als percentage op het begrotingstotaal. Dit percentage stelde het Rijk vast op 20%. De renterisiconorm kwam in 2018 daarmee uit op € 18.182.000,-.

De volgende overzichten geeft inzicht hoe de renterisiconorm uitwerkte binnen de lening portefeuille van onze gemeente:

Bedragen * € 1.000,-

2018

Gemiddelde
rente %

Stand leningen per 1 januari 2018

17.853*

3,46%

Nieuwe leningen

-

Reguliere aflossingen

2.273

Vervroegde aflossingen

    -

Stand leningen per 31 december 2018

(a+b-c-d)

15.580

 *Van dit bedrag hadden we afgerond € 3.000.000,- doorgeleend: aan De Woonschakel € 1.100.000,-, aan Het Grootslag € 600.000,- en aan De Omring € 1.300.000,-.

In het volgende overzicht berekenen we het risico van renteherzieningen en herfinanciering van deze geldleningen voor het jaar 2018.

Bedragen * € 1.000,-

Renterisico

2018

Renteherziening op vaste schuld o/g

-

Renteherziening op vaste schuld u/g

-

Te betalen reguliere aflossingen o/g

2.273

Te ontvangen reguliere aflossingen u/g

-483

Totaal renterisico

1.790

Het renterisico van € 1.790.000,- bleef ruim binnen de renterisiconorm van € 18.182.000,-.