Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

Het rijk verplicht ons om 5 kengetallen op te nemen. Deze kengetallen geven in samenhang een beeld van onze financiële positie.

Norm

werkelijk
2017

begroot
2018

werkelijk
2018

Netto schuldquote

90-130%

16%

27%

14%

Gecorrigeerde netto schuldquote

90-130%

8%

22%

6%

Solvabiliteitsratio

20-50%

52%

47%

52%

Grondexploitatie

20-35%

7%

8%

6%

Structurele exploitatieruimte

Begr = 0%

0%

0%

0%

Belastingcapaciteit

95-105%

109%

108%

114%

In totaliteit geven deze cijfers aan dat ons huishoudboekje op orde is.