Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Twee maal per jaar actualiseren we alle risico’s. Van de totale lijst met risico’s maakten we een kansberekening van de mogelijke financiële gevolgen van deze risico’s. Uit deze berekening blijkt dat het totale risico € 21,5 miljoen groot is. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.

Overzicht risico top 10

Onderstaande tabel geeft de grootste risico’s weer. Wanneer er dekking is voor deze risico's dan geven we dit aan. In de berekening van de weerstandsvermogen nemen we alleen de risico’s mee, die ten laste komen van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000,-

 

Kans

Minimale omvang

Maximale omvang

Reserve

a.

Verhoogde eisen basisregistraties
Gevolgen negatief oordeel van inspecties en audits van externe toezichthouders als niet wordt voldaan aan de verhoogde wettelijke eisen.

Hoog

500

3.000

Algemeen

b.

Wachtlijsten en overbruggingszorg
Toename wachtlijsten, met name door ondertoezichtstelling Veilig Thuis. Hierdoor zijn we genoodzaakt om overbruggingszorg te bieden.

Hoog

500

800

Sociaal Domein/
Algemeen

c.

Wachtgeld en WW-verplichtingen
De gemeente draagt hiervoor het eigen risico.

Hoog

250

500

Personeel

d.

Krapte op de arbeidsmarkt
Dit belast de huidige formatie. En leidt tot beperkte dienstverlening.

Hoog

100

250

Algemeen

e.

Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied
Door provinciaal beleid.

 Midden

500

2.280

Grondexploitatie

f.

Niet voorziene kosten huisvesting scholen
De gemeente is in een aantal gevallen financieel verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen. 

Midden

500

1.000

Algemeen

g.

Openeinde regeling Wmo/Jeugdzorg
Door vergrijzing neemt de zorgvraag (Wmo) toe. De jeugdhulp neemt ook toe. Huisartsen en rechters verwijzen door naar zorgaanbieders. De kosten komen voor rekening van de gemeente.

Midden

250

500

Sociaal Domein

h.

Ontwikkeling algemene uitkering
Circulaires van het rijk beïnvloeden het ingezette financiële beleid.

Midden

100

250

Algemeen

i.

Gemeenschappelijke voorzieningen kernen
Opvang tekorten exploitatie en/of nieuwe investeringswensen voor kernen in het kader van leefbaarheid.

Midden

100

250

Algemeen

j.

Ongeldige belastingverordeningen
Door verkeerde ingangsdatum of geen (tijdig) besluit van de raad.

Laag

500

3.000

Algemeen

De risico’s van de verbonden partijen maken onderdeel uit van onze risico-inventarisatie. Deze risico’s vallen alleen niet binnen de top 10. De risico’s zijn terug te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

ga terug