Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Analyse rekeningresultaat

Analyse rekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 92.000,-. Onderstaand overzicht bevat een analyse van dit verschil.

Totaalanalyse

Salarissen en inhuur personeel
We maakten minder kosten voor de inzet van (tijdelijk) personeel.

48

Onroerende zaakbelasting
We hebben in 2018 met minder verminderingen te maken bij de onroerende zaakbelasting.

34

Toeristenbelasting
De inkomsten van toeristenbelasting daalde. Dit komt door de sluiting van een camping in Andijk. Daarnaast zijn bewoners van een camping in Hauwert nu ingeschreven als inwoners. Zij betalen daarom geen toeristenbelasting meer.

-55

DeSom
We ontvingen geld terug van DeSom. Dit meldde DeSom in haar najaarsrapportage.

48

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
De RUD heeft extra controles gedaan in onze gemeente. Daarom moesten we incidenteel extra bijdragen.

-100

Algemene uitkering
Door de voorlopige afrekening 2016 en 2017 ontvingen we meer geld van het Rijk. Daarnaast stelden we de algemene uitkering bij aan de decembercirculaire 2018.

282

Vennootschapsbelasting
We betaalden een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor 2018 van € 199.000,-. In 2019 doen we de definitieve aangifte. Daarnaast viel de aangifte 2017 lager uit als de betaalde voorlopige aanslag. Zodoende ontvingen we € 138.000 terug van de belastingdienst.

-61

Onderhoud sportvelden
We hebben in het kader van de harmonisatie sportvelden de veldverlichting bij FC Medemblik vervangen. Daarnaast voerden we onder meer incidenteel extra onderhoud uit aan een aantal kunstgrasvelden.

-68

Subsidies
We besteedden de activiteiten- en kernenbudget niet geheel. in de begroting 2019 raamden we dit budget daarom voor een deel structureel af.

39

Sociaal domein
In het najaar 2018 hebben we € 800.000,- vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein toegevoegd aan de lopende begroting. Dit was helaas niet voldoende. Er is ondanks deze toevoeging nog een tekort van binnen het sociaal domein. Dit tekort heeft 2 hoofdoorzaken:
1. Voor de individuele maatwerktrajecten jeugdzorg hebben we een aanvullend tekort. Aan het eind van het jaar zijn we geconfronteerd met enkele zware en dure trajecten verwezen door autonome verwijzers.
2. De inkomsten na terugvorderingen bij fraude in de (bijzondere) bijstand vielen tegen. Hieruit bleek dat een extra toevoeging aan de voorzieningen dubieuze bijstandsdebiteuren noodzakelijk was.

-53

-178

Omgevingsvergunningen
We meldden in de Lente- en Herfstnota voordelen op de opbrengsten uit omgevingsvergunningen. We ontvingen echter nog meer bouwaanvragen dan verwacht, waaronder een aantal projecten met een hoge bouwsom. Dit voordeel corrigeerden we met de extra uitgaven voor de inzet van behandeling van de aanvragen.

124

Grafrechten
We hebben minder inkomsten van de verlenging van grafrechten. Van minder graven zijn de grafrechten verlengd.

-39

Resultaat grondexploitaties
We actualiseerden de grondexploitaties. Hieruit blijkt dat we diverse resultaatnemingen kunnen doen. We verwijzen u verder naar de paragraaf grondbeleid.

92

Overige verschillen

-21

Totaal

92