Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Dienstverlening en organisatie

Dienstverlening en organisatie

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2018

Begroting na wijziging 2018

Verschil realisatie begroting na wijziging 2018

Begroting 2018

Baten:

0.1

Bestuur

39

11

28

11

0.2

Burgerzaken

834

740

94

640

0.4

Overhead

902

698

204

537

0.5

Treasury

542

532

10

476

0.61

OZB woningen

3.910

3.877

33

3.847

0.62

OZB niet-woningen

2.343

2.337

6

2.307

0.64

Belastingen overig

185

185

-

185

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

57.391

57.108

283

55.571

0.8

Overige baten en lasten

70

50

20

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

Totaal baten

66.216

65.538

678

63.574

Lasten:

0.1

Bestuur

2.278

2.223

55

2.084

0.2

Burgerzaken

1.943

1.984

-41

1.892

0.4

Overhead

11.676

11.934

-258

10.750

0.5

Treasury

-73

-45

-28

-92

0.61

OZB woningen

270

302

-32

332

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

555

566

-11

543

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

132

45

87

90,00

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-139

-200

61

-

Totaal lasten

16.642

16.809

-167

15.599

'''

Saldo voor bestemming reserves

49.574

48.729

845

47.975

0.10

Onttrekking van reserves

6.841

7.382

-541

3.971

0.10

Toevoeging van reserves

4.347

4.516

-169

635

Mutaties reserves

2.494

2.866

-372

3.336

Saldo na bestemming reserves

52.068

51.595

473

51.311