Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Wonen, werken en recreëren

Wonen, werken en recreëren

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2018

Begroting na wijziging 2018

Verschil realisatie begroting na wijziging 2018

Begroting 2018

Baten:

0.3

Beheer overige gebouwen/grond

481

420

61

143

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

50

67

-17

67

2.1

Verkeer en vervoer

402

295

107

228

2.2

Parkeren

1

1

0

1

2.4

Econ. havens en waterwegen

84

74

10

74

3.1

Economische ontwikkeling

410

420

-10

10

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

554

180

374

181

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregeling

9

19

-10

19

3.4

Economische promotie

650

713

-63

713

5.7

Openbaar groen en recreatie

61

56

5

6

7.2

Riolering

4.266

4.155

111

4.215

7.3

Afval

6.661

6.336

325

6.228

7.4

Milieubeheer

42

60

-18

18

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

270

310

-40

390

8.1

Ruimtelijke ordening

1

1

0

1

8.2

Grondexploitatie

3.763

497

3.266

542

8.3

Wonen en bouwen

1.720

1.558

162

760

Totaal baten

19.425

15.162

4.263

13.596

Lasten:

0.3

Beheer overige gebouwen/grond

75

92

-17

110

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.939

2.929

10

2.806

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

882

968

-86

961

2.1

Verkeer en vervoer

5.123

5.078

45

5.175

2.2

Parkeren

0

0

0

0

2.4

Econ. havens en waterwegen

405

371

34

571

3.1

Economische ontwikkeling

1.235

1.242

-7

998

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

554

219

335

181

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregeling

2

4

-2

4

3.4

Economische promotie

103

93

10

106

5.7

Openbaar groen en recreatie

4.268

4.218

50

3.945

7.2

Riolering

3.387

3.351

36

3.386

7.3

Afval

5.660

5.342

318

5.233

7.4

Milieubeheer

1.512

1.408

104

1.498

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

398

383

15

383

8.1

Ruimtelijke ordening

218

217

1

130

8.2

Grondexploitatie

3.671

497

3.174

542

8.3

Wonen en bouwen

2.741

2.608

133

2.565

Totaal lasten

33.173

29.020

4.153

28.594

'''

Saldo voor bestemming reserves

-13.748

-13.858

110

-14.998

Onttrekking van reserves

-

-

-

-

Toevoeging van reserves

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo na bestemming reserves

-13.748

-13.858

110

-14.998