Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Samen leven en ondersteuning

Samen leven en ondersteuning

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2018

Begroting na wijziging 2018

Verschil realisatie begroting na wijziging 2018

Begroting 2018

Baten:

4.2

Onderwijshuisvesting

531

425

106

425

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

99

108

-9

82

5.2

Sportaccomodaties

449

466

-17

466

5.3

Cult.presentatie, -productie

239

245

-6

85

5.4

Musea

2

2

-

2

5.5

Cultureel erfgoed

54

22

32

22

5.6

Media

-

-

-

-

6.1

Samenkracht en burgerpart.

121

125

-4

92

6.2

Wijkteams

32

29

3

29

6.3

Inkomensregelingen

8.517

8.798

-281

8.107

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

40

-

40

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

-

-

-

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

409

410

-1

550

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

63

53

10

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

Totaal baten

10.556

10.683

-127

9.860

Lasten:

4.2

Onderwijshuisvesting

2.051

1.920

131

1.844

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

1.207

1.211

-4

1.261

5.2

Sportaccomodaties

3.754

3.447

307

3.361

5.3

Cult.presentatie, -productie

693

705

-12

412

5.4

Musea

590

591

-1

1.153

5.5

Cultureel erfgoed

97

69

28

69

5.6

Media

740

760

-20

729

6.1

Samenkracht en burgerpart.

2.693

2.773

-80

3.266

6.2

Wijkteams

1.944

2.261

-317

1.946

6.3

Inkomensregelingen

11.346

11.364

-18

11.028

6.4

Begeleide participatie

2.422

2.422

0

2.293

6.5

Arbeidsparticipatie

565

580

-15

569

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.689

1.840

-151

2.207

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.305

4.585

720

4.220

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.492

10.042

-550

7.648

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

305

286

19

171

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.296

1.950

346

2.267

7.1

Volksgezondheid

1.596

1.614

-18

1.639

Totaal lasten

48.785

48.420

365

46.083

'''

Saldo voor bestemming reserves

-38.229

-37.737

-492

-36.223

Onttrekking van reserves

-

-

-

-

Toevoeging van reserves

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo na bestemming reserves

-38.229

-37.737

-492

-36.223