Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelasting

Onroerende zaakbelastingen

Deze belasting wordt geheven van iedere eigenaar van een woning en bedrijf en de gebruiker van een bedrijf. Basis hiervoor is de waarde van de woning of bedrijf.
Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelden we van alle onroerende zaken de waarde opnieuw vast.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Eigenaar woning

3.816

3.844

28

Eigenaar niet-woning

1.376

1.385

9

Gebruiker niet-woning

961

958

-3

Totaal

6.153

6.187

34

ga terug