Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Rioolheffing

Rioolheffing

Eigenaren van eigendommen die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering droegen bij in de kosten van inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater. De rioolheffing is ook een kostendekkend tarief, zie hierna bij 5.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Riool eigenaar woning

3.696

3.720

25

Riool eigenaar niet-woning

455

460

5

Totaal

4.151

4.181

29

ga terug