Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Wegen

We zorgden ervoor dat u onze wegen veilig kon gebruiken en voor een goede bereikbaarheid.
Om dat te bereiken beheerden we:

  • 196 km wegen. Daarvan bestaat 75 km uit asfalt en 121 km uit elementenverharding. We onderhielden de wegen op het niveau zoals vastgelegd in het 'Wegenbeleidsplan';
  • parkeervoorzieningen. Parkeervoorzieningen leveren een bijdrage aan een prettig leefklimaat en een goede bereikbaarheid. Bij nieuwe ontwikkelingen stelden we eisen aan de benodigde hoeveelheid parkeervoorzieningen. Het parkeerbeleid ligt vast in de 'nota Parkeernormen Medemblik'.

Bij groot onderhoud en hernieuwde aanleg beoordeelden we of de inrichting nog voldeed aan de eisen van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten.

In 2018 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten uit:

  • herbestraten van de Bonstraat te Wervershoof;
  • het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op de Horn te Andijk;
  • aanbrengen plateaus en vervangen van de deklaag van het asfalt in de Meander te Andijk;
  • opnieuw asfalteren De Noord te Opperdoes;
  • opnieuw asfalteren rotonde Randweg, Almereweg, Admiraliteitsweg te Medemblik.