Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Water

Water

Onder water verstaan we sloten, vaarten, kanalen en havens. Voor het onderhoud maken we onderscheid in watergangen en havens.
We hebben:

  • 90 km watergangen met een oppervlakte van 58 ha in onderhoud volgens de eisen van het Hoogheemraadschap.;
  • de vaarweg die bestaat uit de havens van Medemblik en het Overlekerkanaal in beheer. Deze vaarweg vormt de verbinding tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer. Het totale wateroppervlak is 15 ha.;
  • 42 km beschoeiing en circa 65 km natuurlijke oevers in onderhoud.

In 2018 voerden we het volgende onderhoud uit :

  • In 2018 is geen reguliere baggeronderhoud uitgevoerd, dit is gecombineerd met het reguliere baggeronderhoud van 2019. Door een grotere areaal in een stuk aan te besteden, kon een gunstige prijs bedongen worden.