Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Totaaloverzicht

Totaaloverzicht

Bedragen * € 1.000,-

Wegen

Riolering

Water

Kunstwerken

Groen

Gebouwen

Jaar vaststelling beheerplan

2013

2016

-

2013

2016

2017

Beheerplan loopt tot

2020

2021

-

2020

2020

2021

Kwaliteitsniveau

C (CROW)

BRL K14020
NEN 3399
Basis-kwaliteit samenwerkings-regio Westfriesland

Keur
(HHNK)

Conditie 3 NEN 2767

Begraaf-plaatsen en rotondes A, overig B (CROW)

Conditie 3 NEN 2767

Financiële vertaling beheerplan

-1.177

-677

n.t.b.

-333

-1.317

-708

Besteding

-1.075

-905

-171

-197

-1.081

-733

Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen?

nee

ja

n.v.t.

ja

nee

ja

Is er sprake van achterstand in het onderhoud?

ja

ja

nee

ja

ja

ja

Is er een reserve
aanwezig?

nee*

nee

nee*

nee*

nee*

nee

Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau?

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Is er een voorziening aanwezig?

nee

ja

nee

nee

nee

ja

Zo ja, is de voorziening op niveau?

n.v.t.

ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ja

Achterstand in het onderhoud
Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van achterstand in het onderhoud. Dit komt vooral doordat we onderhoud uitstellen. In onze nieuwe werkwijze stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties.

* Voor de kapitaalgoederen is één totaal reserve beschikbaar. Doel van deze reserve is fluctuaties in het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen op te vangen. De raad heeft in 2016 besloten om de reserves voor het onderhoud kapitaalgoederen samen te voegen tot één reserve kapitaalgoederen.