Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren

Onder 5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar legden we uit dat we moeten voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn we verplicht om overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Voor het vereenvoudigen van het dagelijkse kasbeheer hanteert het Rijk een drempelbedrag. Alle liquide middelen onder dit drempelbedrag hoeven we niet te storten in de schatkist. Het volgende overzicht laat zien dat we het drempelbedrag van
€ 682.000,- in het derde en vierde kwartaal hebben overschreden.

Bedragen * € 1.000,-

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

682

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

556

668

706

698

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

126

14

0

0

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

25

16

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

87.383

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

87.383

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

682

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

50.039

60.773

64.986

64.222

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

556

668

706

698

ga terug