Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

9 Voorzieningen

9 Voorzieningen

Onderstaand overzicht laat de voorzieningen zien:

Bedragen * € 1.000,-

Stand

Toevoe-

Vrijval

Aanwending

Stand

31-12-2017

gingen

31-12-2018

Onderhoudsvoorziening

Gemeentelijke gebouwen

651

758

-

-943

466

Onderhoud en personeel havens

22

-

-

-11

11

Egalisatievoorziening

Oosteinde 1 Opperdoes

20

-

-

-

20

Pensioenvoorziening wethouders

2.644

164

-

-101

2.707

Door derden beklemde middelen

Onderhoud riolering

13.880

4.181

-

-2.993

15.068

Brug Moddersloot Wervershoof

19

-

-

-

19

Parkeren

11

-

-

-

11

Afvalstoffenheffing

-

275

-

-

275

Totaal

17.247

5.378

0

-4.048

18.577

Extra toelichting voorzieningen:

  • Gemeentelijke gebouwen

Deze voorziening heeft als doel de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen te egaliseren. We onttrokken de onderhoudskosten. En we stortten de jaarlijkse bijdrage. Deze is voldoende om de jaarlijkse kosten te dekken. Dit blijkt uit het geactualiseerde beheerplan gemeentelijke gebouwen uit 2016.

  • Onderhoud en personeel havens

Met Stadshaven Medemblik BV maakten we afspraken over het tijdelijk compenseren van onderhouds- en personeelslasten. Hiervoor maakten we een voorziening. We onttrekken de bijdrage die we afspraken voor 2018.

  • Oosteinde 1 Opperdoes

We ontvingen een bijdrage voor nog te maken kosten voor het complex Oosteinde 1 in Opperdoes. Deze bijdrage stortten we in deze voorziening.

  • Pensioenvoorziening wethouders

Jaarlijks actualiseren we de berekening voor de benodigde middelen in deze voorziening. Daarmee vangen we toekomstige pensioenaanspraken van (voormalige-) wethouders op. Uit deze berekeningen blijkt dat aan deze voorziening een storting van € 164.000,- nodig was. De aanwending betreft de lasten van de gepensioneerden.

  • Onderhoud Riolering

Heeft als doel de kosten voor het in goede staat houden van de gemeentelijke riolering te egaliseren. In 2016 stelde de raad het gemeentelijk rioleringsplan 2017 – 2021 vast. De toevoeging van € 4.181.000,- betreffen de ontvangsten. De onttrekking betreffen de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit is inclusief investeringskosten van € 418.000,-.

  • Brug Moddersloot Wervershoof

Deze voorziening zetten we in voor het dekken van de kosten een nieuwe brug over de Moddersloot in Wervershoof. De brug is nodig voor de ontsluiting van de toekomstige wijk De Tegel.

  • Afvalstoffenheffing

  De afrekening HVC 2017 levert een voordeel op van € 108.000,-. Bij de behandeling van de herfstnota heeft de raad besloten om dit bedrag in een Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing te storten. Op basis van actuele aantallen huishoudens heeft een herberekening afvalstoffen plaatsgevonden. Uit deze berekening volgde een voordeel van € 167.000,-. Dit voordeel is ook in  deze voorziening gestort. Hiermee kunnen toekomstige voor- en nadelen op de afvalstoffenheffing worden vereffend.

ga terug