Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

6 Liquide middelen

6 Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de volgende componenten:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2017

31-12-2018

Kassaldi

2

3

Banksaldi

669

904

Totaal

671

907

ga terug