Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

8 Eigen vermogen

8 Eigen vermogen

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen in 2018. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de nota Herijking reserves en voorzieningen 2017 .

Bedragen * € 1.000,-

Stand

Bestemming

Toevoe-

Onttrek-

Vermin-

Stand

31-12-2017

resultaat

gingen

kingen

dering ter

31-12-2018

voorgaand boekjaar

dekking van afschrijvingen

Algemene reserve

29.185

1.950

1.403

-1.579

-123

30.836

Bestemmingsreserve

Kapitaalgoederen

3.978

-

467

-101

-

4.344

Leefbare kernen

271

-

-

-7

-

264

Combinatiefunctie Breedtesport

185

-

-

-

-

185

Duurzaam Medemblik

87

-

148

-

-

235

Personeel

1.703

-

-

-577

-

1.126

Lokale economie

78

-

-

-33

-

45

Arch. Onderz. Particulieren

60

-

-

-

-

60

Sportvelden

573

-

93

-

-

666

Sociaal domein

3.042

-

-

-804

-

2.238

Welzijnsbeleid

106

-

-

-91

-

15

Gemeentelijke acc.

11.993

-

140

-1.416

-

10.717

Uitdiepen kleine kom

-

80

-

-80

-

-

Omgevingswet

-

-

66

-

-

66

22.076

80

914

-3.109

-

19.961

Reserve grondexploitatie

Bouwgronden

1.961

-

-

-

-

1.961

1.961

-

-

-

-

1.961

Resultaat na bestemming

Resultaat 2017

2.030

-

-

-2.030

-

-

Resultaat 2018

-

92

-

-

-

92

2.030

92

-

-2.030

-

92

Totaal

55.252

2.122

2.317

-6.718

-123

52.850

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In de kolom resultaatbestemming vorig boekjaar laten we de verwerking van het resultaat 2017 zien. Onder vermindering ter dekking van afschrijving ziet u de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.

Extra toelichting reserves:

 • Algemene reserve

De algemene reserve maakt voor een belangrijk onderdeel uit van ons weerstandsvermogen.  Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2018 onttrokken we volgens raadsbesluiten € 1.702.000,- aan de algemene reserve. De bedragen van € 50.000,- en groter zijn:

 • regionaal informatielandschap €  66.000,-;
 • museabeleid € 225.000,-;
 • de Zeehoek - onderzoek en voorbereiding € 70.000,-;
 • omgevingswet € 125.000,-;
 • duurzaamheid € 150.000,-;
 • centrumvisie € 50.000,-;
 • toeristisch centrum coördinator € 71.000,-;
 • plaatsen ondergrondse afvalcontainers € 50.000,-;
 • huisvesting het nieuwe werken € 200.000,-;
 • breedband glasvezel € 90.000,-;
 • financiële afwikkeling Muziekschool € 128.000,-;
 • energie-arm gemeentehuis € 123.000,-.

Hiertegenover staat een storting van € 3.353.000,-. Het betreft:

 • bestemming resultaat 2017 € 1.950.00,-;
 • onderuitputting BTW-cpmpensatiefonds € 322.000,-;
 • Omslagbijdrage Westfrisiaweg € 350.000,-;
 • resultaat voortvloeiende uit de lente- zomer- en herfstnota € 651.000,-;

Bestemmingsreserves

 • Kapitaalgoederen

We onttrekken volgens raadsbesluit € 101.000,- voor het dekken van onderhoudskosten havens.
We storten € 167.000,- voor het dekken van de kosten van openbare verlichting en bruggen en duikers. Ook is vanuit de primaire begroting een bedrag van € 300.000,- in deze reserve gestort.

 • Leefbare kernen

We onttrekken een bedrag van € 7.000,- voor het dekken van kosten die voortvloeien uit het programma Leefbaarheid.

 • Duurzaam Medemblik

We storten € 148.000,- voor het dekken van kosten voor het programma Duurzaam Medemblik.

 • Personeel

We onttrekken € 564.000,- voor het dekken van de kosten van de organisatieontwikkeling. Daarnaast onttrekken we € 13.000,- om de kosten van bovenformatief personeel te dekken.

 • Lokale economie

Deze reserve zetten we in voor het stimuleren van de lokale economie. We onttrekken € 33.000,- voor kosten die we hiervoor maakten.

 • Sportvelden

We storten de € 93.000,- voor het dekken van kosten vervanging toplaag handbalvelden.

 • Sociaal domein

We onttrekken een bedrag van € 804.000,- voor het tekort op het onderdeel sociaal domein.

 • Welzijnsbeleid

Deze reserve zetten we in voor het dekken van de kosten onderhoud sportvelden. We onttrekken € 91.000,- voor de kosten die hiervoor zijn gemaakt.

 • Gemeentelijke accommodaties

Heeft als doel de structurele kosten van specifieke gemeenschapsvoorzieningen te dekken. De toevoeging betreft:

 • een storting uit de exploitatie van € 140.000,-. Daarmee dekken we toekomstige kosten van afschrijvingen voor onder andere de volgende voorzieningen:
   • Reconstructie Oosteinderweg in Wognum;
   • Reconstructie Kerkweg in Wognum;

De onttrekking heeft te maken met het dekken van de volgende kosten:

 • bijdrage in de reserve kapitaalgoederen baggeren € 129.000,-;
 • aanvullen van het onderhoudsbudget wegen € 338.000,-;
 • exploitatietekort van De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk van € 729.000,-;
 • afschrijvingslasten groot onderhoud onderwijs € 179.000,-;
 • de bijdrage aan Stadshavens B.V. van € 60.000,-. Deze bijdrage vloeit voort uit de verzelfstandiging van de havens.
 • Uitdiepen kleine kom

Deze reserve is ingezet voor het dekken van de kosten van uitdiepen van de  "kleine kom" (Vooroever) ten gunste van de watersportvereniging Bestevaer. Bij de bestemming van het resultaat van 2017 is, via een amendement besloten, € 80.000,- in deze reserve te storten.
De onttrekking betreft de dekking van de gemaakte kosten.

 • Omgevingswet

Om voorbereid te zijn op de omgevingswet die in 2021 ingaat storten wij nu een bedrag van € 66.000,-.
Reserve grondexploitatie

 • Bouwgronden

Met deze reserve vangen we financiële risico’s op die voortvloeien uit de grondexploitaties. De reserve moet een minimale waarde hebben van 20%, en een maximale waarde van 25% van de waarde van de bouwgronden. De reserve bevatte meer gelden dan deze norm.

ga terug