Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

12 Overlopende passiva

12 Overlopende passiva

Van andere overheden ontvangen we voorschotten op specifieke uitkeringen. Volgens de BBV nemen we deze op onder de overlopende passiva.

De overlopende passiva kunnen we als volgt specificeren:

Bedragen * € 1.000,-

Stand

Stand

31-12-2017

31-12-2018

Vooruit ontvangen bedragen

109

256

Vooruit ontvangen van Provincie

554

301

Nog te betalen bedragen

6.304

4.049

Overige overlopende passiva

313

877

Totaal

7.280

5.483

De specificatie van de van Provincie vooruit ontvangen bedragen is:

Bedragen * € 1.000,-

Omschrijving

Stand

Toevoe-

Beste-

Stand

31-12-2017

gingen

dingen

31-12-2018

Tussenrek. voorschotten subsidies

554

190

-443

301

Totaal

554

190

-443

301

Vooruit ontvangen bedragen
De toename van vooruit ontvangen bedragen betreft de afrekening zwerfafval 2017 van € 154.000,-.

Vooruit ontvangen van Provincie
We ontvingen subsidie voor de toegankelijkheid bushaltes (€ 157.000,-) en duurzaam veilig Meander Andijk (€ 33.000,-). We betaalden € 400.000,- voor het complex Boogerd, € 10.000,- voor toegankelijkheid bushaltes en € 33.000,- voor duurzaam veilig Meander Andijk.

Nog te betalen bedragen
De afname van nog te betalen bedragen bestaat grotendeels uit de betalingsverplichting sociaal domein over 2017 van (€ 4.293.000,-). Hier tegenover staat een bedrag van € 2.391.000,- dat betrekking heeft op afrekening 2018.

Overige overlopende passiva
De toename van het saldo overige overlopende passiva bestaat grotendeels (€ 551.000,-) uit de in 2019 ontvangen facturen waarvan de lasten voor 2018 zijn bestemd.

ga terug