Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Het verloop van de uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder in 2018 is:

Bedragen * € 1.000,-

Balans-

Voorziening

Balans-

waarde

Boekwaarde

on-

waarde

31-12-2017

31-12-2018

inbaarheid

31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

- Debiteuren

6.170

5.983

-

5.983

- Schatkistbankieren

2.380

3.109

-

3.109

Subtotaal

8.550

9.092

-

9.092

Overige vorderingen:

- Debiteuren belastingen

548

536

-139

397

- Debiteuren bijstand

1.372

1.907

-734

1.173

- Overige debiteuren

992

1.358

-230

1.128

Subtotaal

2.912

3.801

-1.103

2.698

Totaal

11.462

12.893

-1.103

11.790

De vorderingen op openbare lichamen gaat om vorderingen op het Rijk, andere gemeenten, de belastingdienst en de provincie.

Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 moeten we voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn wij verplicht om onze overtollige middelen in de schatkist te storten. We sloten met onze huisbankier, de BNG een contract. Hiermee kan de BNG overtollige middelen boven een drempelbedrag automatisch afromen naar een bankrekening van het Rijk. Dit drempelbedrag was in 2018 € 682.000,-. Hierdoor voldoen wij automatisch aan de Wet. In 2018 hadden wij tijdelijke liquiditeitstekorten. Voor een overzicht van het schatkistbankieren wordt verwezen naar Schatkistbankieren.

Het openstaand saldo per 1 maart 2019 van de vorderingen op 31 december 2018 bedraagt van:

  • debiteuren belastingen € 429.000,-.
  • overige debiteuren € 918.000,-.

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van de vorderingen op de provincie. Deze bedragen ontvangen we nog van de provincie:

Bedragen * € 1.000,-

Subsidie

Ontvangen

Ontvangen

Nog te

c.f.

t/m

in

ontvangen

beschikking

31-12-2017

2018

31-12-2018

Provincie Noord-holland

- 30 km-zone Oosterwijzend Nibbixwoud

11

-

-11

-

- duurzaam veilig Meander

33

-

-

33

Totaal

44

-

-11

33

Het bedrag van € 33.000,- maakt onderdeel uit van de totale vorderingen op openbare lichamen.

ga terug