Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

1 Immateriële vaste activa

1 Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde

Investe-

Desinveste-

Bijdragen

Afschrij-

Boekwaarde

31-12-2017

ringen

ringen

van derden

vingen

31-12-2018

Kosten onderzoek en ontwikkeling

147

-

-

-

-29

118

Bijdragen in activa van derden

864

42

-

-

-72

834

Totaal

1.011

42

-

-

-101

952

Bijdragen in activa van derden
De investeringen op dit onderdeel betreft de bijdrage in de kosten van restauratie kerktoren Medemblik.

De belangrijkste investeringen zijn:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

krediet

besteed

besteed

2018

31-12-2018

Restauratie kerktoren Medemblik

705

42

42

Bijdrage derden

-280

-

-

Totaal

425

42

42

ga terug