Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

4 Voorraden

4 Voorraden

De uitsplitsing van de voorraden is als volgt:

Bedragen * € 1.000,-

Balanswaarde

Boekwaarde

Balanswaarde

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2018

Grond- en hulpstoffen:

- In exploitatie genomen bouwgronden

6.925

9.395

6.184

- Eigen verklaringen

8

5

5

Totaal

6.933

9.400

6.189

Het verloop van de in exploitatie genomen bouwgronden is als volgt:

Bedragen * € 1.000,-

Boek-

Balanswaarde

Vermeer-

Vermin-

Vrijval voor-

Winst

Verlies

waarde

31-12-2017

deringen

deringen

ziening

neming

neming

31-12-2018

Abbekerk

459

85

-25

-

-

-

519

Andijk

703

81

0

-

-

-

784

Hauwert

58

89

-155

-

8

-

0

Medemblik

2.341

265

-209

-

-

-1

2.396

Midwoud

322

38

-734

-

-

-

-374

Nibbixwoud

305

289

-198

-

16

-

412

Opperdoes

114

17

-131

-

-

-

0

Sijbekarspel

85

10

-89

-

-

-6

0

Wervershoof

1.885

120

-428

-

-

-

1.577

Wognum

610

301

0

-

74

-300

685

Bedrijventerrein A7

3.254

104

-262

-

-

-

3.096

Totaal

10.136

1.399

-2.231

-

98

-307

9.095

Voorziening verliezen

-3.211

-300

-2.911

Balanswaarde

6.925

-300

6.184

Nog te maken kosten

16.357

Nog te verwachte opbrengsten

-24.786

Verwacht voordelig resultaat

2.245

De boekwaarde per 1 januari 2018 is € 10.136.000,-. Na aftrek van getroffen voorzieningen van € 3.211.000,- bedraagt de balanswaarde per 1 januari 2018 € 6.925.000,-.

Het BBV schrijft voor dat we voor verliesgevende complexen een voorziening te vormen. Voor de volgende complexen troffen we voorzieningen:

Bedragen * € 1.000,-

Stand

Toevoe-

Onttrek-

Stand

Plaats

Omschrijving

31-12-2017

gingen

Vrijval

kingen

31-12-2018

Abbekerk

Dorpsstraat

306

-

-

-

306

Medemblik

Weeshuis

509

-

-

-

509

Wervershoof

De Tegel

601

-

-

-

601

Wognum

Grietje Slagterlaan

300

-

-300

-

-

Bloesemgaerde noord

494

-

-

-

494

Overspoor Oost II

1.001

-

-

-

1.001

Totaal

3.211

-

-300

-

2.911

ga terug