Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Bedragen * € 1.000,-

Stand

Vermeer-

Af-

Stand

31-12-2017

deringen

lossingen

31-12-2018

Onderhandse leningen

17.853

-

-2.273

15.580

Waarborgsommen

140

221

-112

249

Totaal

17.993

221

-2.385

15.829

De totale rentelast over de onderhandse leningen bedroeg € 579.000,-.

ga terug