Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

11 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

11 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Bedragen * € 1.000,-

Stand

Stand

31-12-2017

31-12-2018

Kasgeldleningen

4.000

5.000

Bank- en girosaldi

-

-

Overige schulden

3.835

4.281

Totaal

7.835

9.281

Het saldo schulden < 1 jaar betreffen de opgenomen kasgeldlening van € 5.000.000,- en de per balansdatum nog te betalen nota’s van € 4.281.000,-. Per 1 maart 2019 is de kasgeldlening afgelost. Van het bedrag nog te betalen nota's was per 1 maart € 4.040.000,- betaald.

ga terug