Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

3 Financiële vaste activa

3 Financiële vaste activa

Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa is:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde

Vermeer-

Vermin-

Afschrij-

Afwaarde-

Boekwaarde

31-12-2017

deringen

deringen

vingen/

ringen

31-12-2018

aflossingen

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

975

-

-

-

-

975

Leningen aan woningbouwcorporaties

5.115

-

-

-784

-

4.331

Overige langlopende leningen u/g

2.563

-

-

-254

-

2.309

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

2.781

716

-

-697

-

2.800

Totaal

11.434

716

-

-1.735

0

10.415

In de kolom afschrijvingen/aflossingen zijn de normale aflossingen opgenomen.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Op 18 december 2017 vond een aandelenruil plaats tussen de N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland en Alliander. Deze aandelenruil leidde niet tot een waarderealisatie. Het aantal aandelen Alliander die wij in bezit hebben bedraagt 285.826 stuks.

Overige langlopende leningen u/g
Het bedrag afschrijvingen/aflossingen betreft de aflossingen op de verstrekte geldleningen.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
In 1995 stortten gemeenten 50% van het dividend van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Het Bouwfonds verdubbelde deze stortingen. Het SVN stimuleert particulieren hun woning te verbeteren. Onder andere  door het verstrekken van leningen onder gunstige voorwaarden. De door ons gestorte, nog niet doorgeleende gelden kunnen we op elk gewenst moment weer opvragen. De vermeerderingen betreffen door het SVN verstrekte geldleningen.

ga terug