Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

2 Materiële vaste activa

2 Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop van investeringen met economisch nut weer. Hieronder lichten we dit verder toe:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde

Investe-

Desinveste-

Verschui-

Bijdragen

Afschrij-

Boekwaarde

31-12-2017

ringen

ringen

ving

van derden

vingen

31-12-2018

Gronden in erfpacht

30

-

-

-

-

-

30

Gronden en terreinen

14.128

-

-

-

-

-401

13.727

Bedrijfsgebouwen

9.570

123

-

-

-

-576

9.117

Schoolgebouwen

11.899

147

-

-

-

-637

11.409

Overige bouwwerken

21.887

308

-

-

-

-951

21.244

Vervoermiddelen

129

30

-

-

-

-38

121

Machines, apparaten en installaties

1.113

566

-

-

-

-230

1.449

Overige materiële vaste activa

128

-

-

-

-

-27

101

Totaal

58.884

1.174

-

-

-

-2.860

57.198

Extra afschrijvingen
In het totale bedrag aan afschrijvingen zit een bedrag van € 223.400,- aan extra afschrijvingen. Het gaat om:

  • de kosten voor het inrichten de buitenruimte en voorbereiding van de dorpsaccommodatie Nibbixwoud van € 110.000,-. De raad besloot om deze lasten te dekken uit de reserve Exploitatielasten gemeenschapsvoorzieningen;
  • de kosten voor het verduurzamen van het gemeentehuis van € 123.400,-. De raad besloot om deze kosten te dekken uit de algemene reserve.

Bedrijfsgebouwen
We investeren in het verduurzamen van het gemeentehuis. De investeringen betreft de kosten van de maatregelen hiervoor.

Schoolgebouwen
We investeerden in een tijdelijke uitbreiding van de Jozefschool in Medemblik en 1e inrichting klas de Dijken.

Overige bouwwerken
De investeringen betroffen uitgaven van € 193.000,- voor de realisatie van de dorpsaccommodatie De Dres in Nibbixwoud. Optimaliseren van de klimaatinstallatie de Bloesem € 89.000,- en de kosten van het voorbereidingskrediet multifunctionele dorpsaccommodatie in Abbekerk € 26.000,-.

Vervoermiddelen
De investering betreft de aanschaf van een elektrische auto voor de bodes, dit in het kader van duurzaamheid.

Machines, apparaten en installaties
De investeringen betroffen:

  • de kosten van de vervangingen ICT van € 48.000,-;
  • de kosten van huisvesting ICT van € 76.000,-;
  • de kosten van vervanging AED's van € 110.000,-;
  • de kosten van zonnepanelen op gemeente daken van € 49.000,-;
  • de nieuwe gemeentelijke website van € 34.000,-;
  • de aanschaf van materieel voor de buitendienst van € 215.000,-;
  • de aanschaf van nieuw I-pads voor raadsleden € 28.000,-.

Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste kredieten 2018 met economisch nut :

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

krediet

besteed

besteed

2018

31-12-2018

Energie-arm gemeentehuis

205

123

169

Tijdelijke huisvesting Jozefschool

160

111

160

1e inrichting klas de Dijken

36

36

36

De Bloesem Klimaatinstallatie

100

89

119

Centrumplan Nibbixwoud

8.800

193

6.792

Bijdrage derden

-

-

-342

Voorbereidingskrediet dorpshuis Abbekerk

100

26

26

Electrische auto bode

30

30

30

Zonnepanelen op gemeente daken

213

49

49

Materieel buitendienst

341

215

317

Vervanging AED's

124

110

109

Huisvesting ICT

245

76

141

Investeringen ICT

210

48

87

Ipads nieuwe raad

27

28

28

Website

121

34

101

Totaal

10.712

1.168

7.822

Onderstaand overzicht geeft de boekwaarden met economisch nut weer, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde

Investe-

Desinveste-

Bijdragen

Afschrij-

Boekwaarde

31-12-2017

ringen

ringen

van derden

vingen

31-12-2018

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

9.883

418

-

-

-1.014

9.287

Totaal

9.883

418

-

0

-1.014

9.287

In het bedrag van afschrijvingen van € 1.014.000,- is begrepen de investeringskosten riolering van € 418.000,-. Ons beleid staat deze extra afschrijving toe.

De belangrijkste kredieten 2018 met economisch nut, waarvoor we ter bestrijding van de kosten een heffingen kunnen heffen zijn:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

krediet

besteed

besteed

2018

31-12-2018

Vervanging diverse rioleringen

3.604

418

827

Totaal

3.604

418

827

Het BBV geeft nieuwe bepalingen voor nieuwe investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Deze moeten we vanaf 2017 apart inzichtelijk maken.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde

Investe-

Desinveste-

Bijdragen

Afschrij-

Boekwaarde

31-12-2017

ringen

ringen

van derden

vingen

31-12-2018

Investeringen tot 1-1-2017

1.941

-226

-

-123

-68

1.524

-

-

-

-

Investeringen vanaf 1-1-2017

400

1.147

-

-81

-13

1.453

Totaal

2.341

921

-

-204

-81

2.977

In 2017 is abusievelijk op dit onderdeel een bedrag van € 250.000,- verantwoord. Dit bedrag had betrekking op investeringen in riolering. Dit is dit jaar gecorrigeerd zodat er nu een negatief bedrag op dit onderdeel ontstaat.  

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met maatschappelijk nut zijn:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

krediet

besteed

besteed

2018

t/m 2018

Reconstructie Oosteinderweg

1.525

-226

1.488

Bijdrage derden

-123

-636

Totaal

1.525

-349

852

Voor diverse projecten ontvingen we een provinciale bijdrage in de investeringskosten. Deze bijdragen staan in de kolom bijdragen van derden.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de grootste kredieten 2018 met investeringen met maatschappelijk nut in 2018:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

krediet

besteed

besteed

2018

t/m 2018

Rotonde & reconstructie Kerkweg

340

40

426

Bijdrage derden

-150

-150

Brug Abbekerk/Lambertschaag

180

175

180

Bijdrage derden

-19

-19

-19

Duurzame vervanging OV-masten

290

53

53

Reconstructie Ganker Nibbixwoud

750

15

15

Vooroever Medemblik paden-bootcamping

30

30

30

Brug en voetpad Kerkweg Wognum

150

153

153

Vervangen brug Abbekerk (extra)

94

120

120

Herinrichting dr. De Vriesstaat Benningbroek

35

15

15

Parkeervoorziening centrum Medemblik

150

85

85

Achterstallig onderhoud beschoeiing

375

286

286

Knelpunten vaarroutes Twisk

66

77

77

Bijdrage derden

-37

-37

-37

Knelpunten vaarroutes Zwaagdijk

174

33

33

Bijdrage derden

-87

-16

-16

Herstel botenhelling Nibbixwoud

30

16

16

Vervanging essen

500

26

26

Voorbereiding Wildebras

100

7

7

Totaal

2.971

1.059

1.300

ga terug