Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

7 Overlopende activa

7 Overlopende activa

De overlopende activa bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2017

31-12-2018

Vooruitbetaalde bedragen

127

670

Nog te ontvangen bedragen

1.678

1.180

Faciliterende GREX

417

308

Overige overlopende activa

766

147

Totaal

2.988

2.305

Vooruitbetaalde bedragen:
De toename verklaren we doordat we meer facturen betaalden voor het jaar 2019. Dit in vergelijking met het jaar daarvoor.

Nog te ontvangen

Nog te ontvangen bedragen
In het saldo van nog te ontvangen bedragen is een bedrag opgenomen van € 353.000,- dat betrekking heeft op subsidies voor infrastructurele projecten. De afname wordt veroorzaakt door de afrekeningen 2017 van het Sociaal Domein.

Faciliterende GREX
Bij faciliterende GREX verhalen we kosten op private partijen. Het gaat om kosten voor bestemmingswijzigingen, zoals onderzoek en de aanleg van voorzieningen. De private partijen bezitten zelf de bouwkavels.

Overige overlopende activa
De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de afrekening vangnetregeling  Bijstandsbesluit Zelfstandigen (€ 148.000,-), facturen waarover een geschil bestond (€ 342.000,-) , verstrekte voorschotten bijstand (€ 79.000,-) en te verrekenen BTW/BCF (€ 16.000,-).

ga terug